Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 4.

Wang, Jia-Wei, Koch, Patrick M., Clarke, Seamus D. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9751-4603, Fuller, Gary, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Tang, Ya-Wen, Yen, Hsi-Wei, Lai, Shih-Ping, Ohashi, Nagayoshi, Arzoumanian, Doris, Johnstone, Doug, Furuya, Ray, Inutsuka, Shu-ichiro, Lee, Chang Won, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Le Gouellec, Valentin J. M., Liu, Hong-Li, Fanciullo, Lapo, Hwang, Jihye, Pattle, Kate, Poidevin, Frédérick, Tahani, Mehrnoosh, Onaka, Takashi, Rawlings, Mark G., Chung, Eun Jung, Liu, Junhao, Lyo, A-Ran, Priestley, Felix, Hoang, Thiem, Tamura, Motohide, Berry, David, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Kwon, Woojin, Chen, Mike, Eswaraiah, Chakali, Soam, Archana, Hasegawa, Tetsuo, Qiu, Keping, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Zhiwei, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Choi, Youngwoo, Chrysostomou, Antonio, Dai, Sophia, Di Francesco, James, Diep​, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Khan, Zacariyya, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Shinyoung, Kim, Jongsoo, Kim, Hyosung, Kim, Gwanjeong, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chin-Fei, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Li, Guangxing, Li, Di, Lin, Sheng-Jun, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Sharma, Ekta, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Xindi, Thuong, Hoang Duc, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2024. Filamentary network and magnetic field structures revealed with BISTRO in the high-mass star-forming region NGC 2264: Global properties and local magnetogravitational configurations. Astrophysical Journal 962 (2) , 136. 10.3847/1538-4357/ad165b
file

Clarke, Seamus D. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9751-4603, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Duarte Cabral, Ana and Hubber, D. A. 2017. Filamentary fragmentation in a turbulent medium. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 468 (2) , pp. 2489-2505. 10.1093/mnras/stx637
file

Clarke, Seamus ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9751-4603, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486 and Hubber, D. A. 2016. Perturbation growth in accreting filaments. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 458 (1) , pp. 319-324. 10.1093/mnras/stw407

Clarke, Seamus ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9751-4603 2016. Numerical simulations of filamentary clouds. PhD Thesis, Cardiff University.
Item availability restricted.
filefile

This list was generated on Sun Jul 14 11:25:23 2024 BST.