Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Number of items: 344.

Booth, Luke, Sarkar, Subhajit, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X and Edwards, Billy 2024. Cool gaseous exoplanets: surveying the new frontier with twinkle. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 530 (2) , pp. 2166-2180. 10.1093/mnras/stae461
file

Karoly, Janik, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Pattle, Kate, Berry, David, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Sharma, Ekta, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. The JCMT BISTRO Survey: Studying the Complex Magnetic Field of L43. Astrophysical Journal 952 (1) , 29. 10.3847/1538-4357/acd6f2
file

Ward-Thompson, Derek, Karoly, Janik, Pattle, Kate, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kirk, Jason, Berry, David, Bastien, Pierre, Ching, Tao-Chung, Coudé, Simon, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Debattista, Victor, Di Francesco, James, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Furuya, Ray, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Hoang, Thiem, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Shinyoung, Kim, Gwanjeong, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Kee-Tae, Kim, Hyosung, Kirchschlager, Florian, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chang Won, Lee, Hyeseung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Junhao, Longmore, Steven, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Le Gouellec, Valentin J. M., Poidevin, Frédérick, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2023. First BISTRO observations of the dark cloud Taurus L1495A-B10: the role of the magnetic field in the earliest stages of low-mass star formation. Astrophysical Journal 946 (2) 10.3847/1538-4357/acbea4
file

Tahani, Mehrnoosh, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Pattle, Kate, Johnstone, Doug, Arzoumanian, Doris, Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Inutsuka, Shu-ichiro, Coudé, Simon, Fissel, Laura, Chen, Michael Chun-Yuan, Poidevin, Frédérick, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Koch, Patrick M., Di Francesco, James, Moriarty-Schieven, Gerald H., Chen, Zhiwei, Chung, Eun Jung, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Gledhill, Tim, Le Gouellec, Valentin J. M., Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Kang, Ji-hyun, Kim, Kyoung Hee, Kirchschlager, Florian, Kwon, Woojin, Lee, Chang Won, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Rawlings, Mark G., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Kwon, Jungmi, Hoang, Thuong D., Redman, Matt, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Houde, Martin, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2023. JCMT BISTRO Observations: magnetic field morphology of bubbles associated with NGC 6334. Astrophysical Journal 944 (2) , 139. 10.3847/1538-4357/acac81
file

Bernard, Jean-Philippe, Bernard, Adam, Roussel, Hélène, Choubani, Ilyes, Alina, Dana, Aumont, Jonathan, Hughes, Annie, Ristorcelli, Isabelle, Stever, Samantha, Matsumura, Tomotake, Sugiyama, Shinya, Komatsu, Kunimoto, de Gasperis, Giancarlo, Ferrière, Katia, Guillet, Vincent, Ysard, Nathalie, Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, de Bernardis, Paolo, Bray, Nicolas, Crane, Bruno, Dubois, Jean-Pierre, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter, Longval, Yuying, Louvel, Stephane, Maffei, Bruno, Masi, Silvia, Mot, Baptiste, Montel, Johan, Pajot, François, Pérot, Etienne, Ponthieu, Nicolas, Rodriguez, Louis, Sauvage, Valentin, Savini, Giorgio, Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Vacher, François 2023. Performance of the polarization leakage correction in the PILOT data. Experimental Astronomy 10.1007/s10686-022-09882-5
file

Ching, Tao-Chung, Qiu, Keping, Li, Di, Ren, Zhiyuan, Lai, Shih-Ping, Berry, David, Pattle, Kate, Furuya, Ray, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Lee, Chang Won, Hoang, Thiem, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Eswaraiah, Chakali, Wang, Jia-Wei, Kim, Kyoung Hee, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Lyo, A-Ran, Liu, Junhao, Le Gouellec, Valentin J. M., Arzoumanian, Doris, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Francesco, James Di, Poidevin, Frédérick, Liu, Tie, Coudé, Simon, Tahani, Mehrnoosh, Liu, Hong-Li, Onaka, Takashi, Li, Dalei, Tamura, Motohide, Chen, Zhiwei, Tang, Xindi, Kirchschlager, Florian, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Mike, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Youngwoo, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Y. Sophia, Diep, Pham Ngoc, Doi, Yasuo, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2022. The JCMT BISTRO-2 survey: magnetic fields of the massive DR21 filament. Astrophysical Journal 941 , 122. 10.3847/1538-4357/ac9dfb
file

Hwang, Jihye, Kim, Jongsoo, Pattle, Kate, Lee, Chang Won, Koch, Patrick M., Johnstone, Doug, Tomisaka, Kohji, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Furuya, Ray S., Kang, Ji-hyun, Lyo, A-Ran, Chung, Eun Jung, Arzoumanian, Doris, Park, Geumsook, Kwon, Woojin, Kim, Shinyoung, Tamura, Motohide, Kwon, Jungmi, Soam, Archana, Han, Ilseung, Hoang, Thiem, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Eswaraiah, Chakali, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Liu, Hong-Li, Tang, Xindi, Chen, Wen Ping, Matsumura, Masafumi, Hoang, Thuong Duc, Chen, Zhiwei, Le Gouellec, Valentin J. M., Kirchschlager, Florian, Poidevin, Frédérick, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Byun, Do-Young, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Youngwoo, Choi, Yunhee, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kim, Hyosung, Kim, Kee-Tae, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Kim, Mi-Ryang, Yoo, Hyunju, Yun, Hyeong-Sik, Chen, Mike, Francesco, James Di, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Houde, Martin, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda, Sadavoy, Sarah, Moriarty-Schieven, Gerald, Tahani, Mehrnoosh, Ching, Tao-Chung, Dai, Y. Sophia, Duan, Yan, Gu, Qilao, Law, Chi-Yan, Li, Dalei, Li, Di, Li, Guangxing, Li, Hua-bai, Liu, Tie, Lu, Xing, Qian, Lei, Wang, Hongchi, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Berry, David, Friberg, Per, Graves, Sarah, Liu, Junhao, Mairs, Steve, Parsons, Harriet, Rawlings, Mark, Doi, Yasuo, Hayashi, Saeko, Hull, Charles L. H., Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kim, Gwanjeong, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Pyo, Tae-Soo, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tsukamoto, Yusuke, Zenko, Tetsuya, Chen, Huei-Ru Vivien, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Kemper, Francisca, Lee, Chin-Fei, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Ohashi, Nagayoshi, Rao, Ramprasad, Tang, Ya-Wen, Wang, Jia-Wei, Yang, Meng-Zhe, Yen, Hsi-Wei, Bourke, Tyler L., Chrysostomou, Antonio, Debattista, Victor, Eden, David, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatchell, Jennifer, Karoly, Janik, Kirk, Jason, Könyves, Vera, Longmore, Steven, van Loo, Sven, Looze, Ilse de, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Viti, Serena, Diep, Pham Ngoc, Ngoc, Nguyen Bich, Tram, Le Ngoc, André, Philippe, Coudé, Simon, Dowell, C. Darren, Friesen, Rachel and Robitaille, Jean-Franćois 2022. The JCMT BISTRO Survey: a spiral magnetic field in a hub-filament structure, Monoceros R2. Astrophysical Journal 941 (1) , 51. 10.3847/1538-4357/ac99e0
file

Stotesbury, Ian, Edwards, Billy, Lavigne, Jean-François, Pesquita, Vasco, Veilleux, James, Windred, Philip, Al-Refaie, Ahmed, Bradley, Lawrence, Ma, Sushang, Savini, Giorgio, Tinetti, Giovanna, Birnstiel, Til, Dodson-Robinson, Sally, Ercolano, Barbara, Feliz, Dax, Hernitschek, Nina, Holdsworth, Daniel, Jiang, Ing-Guey, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Lowson, Nataliea, Molaverdikhani, Karan, Neilson, Hilding, Phillips, Caprice, Preibisch, Thomas, Sarkar, Subhajit, Stassun, Keivan, Ward-Thompson, Derek, Wright, Duncan, Yang, Ming, Yeh, Li-Chin, Zhou, Ji-Lin, Archer, Richard, Barrathwaj Raman Mohan, Yoga, Joshua, Max, Tessenyi, Marcell, Tennyson, Jonathan, Wilcock, Benjamin, Coyle, Laura E., Perrin, Marshall D. and Matsuura, Shuji 2022. Twinkle: a small satellite spectroscopy mission for the next phase of exoplanet science. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2022, Montréal, Québec, Canada, 17-23 July 2022. Proceedings Volume 12180, Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. 10.1117/12.2641373

Kwon, Woojin, Pattle, Kate, Sadavoy, Sarah, Hull, Charles L. H., Johnstone, Doug, Ward-Thompson, Derek, Francesco, James Di, Koch, Patrick M., Furuya, Ray, Doi, Yasuo, Le Gouellec, Valentin J. M., Hwang, Jihye, Lyo, A-Ran, Soam, Archana, Tang, Xindi, Hoang, Thiem, Kirchschlager, Florian, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Kim, Kyoung Hee, Onaka, Takashi, Könyves, Vera, Kang, Ji-hyun, Lee, Chang Won, Tamura, Motohide, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Wen Ping, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Mike, Chen, Zhiwei, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Dai, Sophia, Diep, Pham Ngoc, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Karoly, Janik, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Jongsoo, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Lin, Sheng-Jun, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Lu, Xing, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ngoc, Nguyen Bich, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Wu, Jintai, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and Loo, Sven van 2022. B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic fields in the filamentary structures of Serpens Main. Astrophysical Journal 926 (2) , 163. 10.3847/1538-4357/ac4bbe
file

Shirley, R., Duncan, K., Camops Varillas, M. C., Hurley, P. D., Małek, K., Roehlly, Y., Smith, M. W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Aussel, H., Bakx, T., Buat, V., Burgarella, D., Christopher, N., Duivenvoorden, S., Eales, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Efstathiou, A., Gonźalez Solares, E. A., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Jarvis, M., Lo Faro, B., Marchetti, L., McCheyne, I., Papadopoulos, A., Penner, K., Pons, E., Prescott, M., Rigby, E., Rottgering, H., Saxena, A., Scudder, J., Vaccari, M., Wang, L. and Oliver, S. J. 2021. HELP: The Herschel Extragalactic Legacy Project. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 507 (1) , pp. 129-155.
file

Lyo, A-Ran, Kim, Jongsoo, Sadavoy, Sarah, Johnstone, Doug, Berry, David, Pattle, Kate, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Onaka, Takashi, Di Francesco, James, Kang, Ji-Hyun, Furuya, Ray, Hull, Charles L. H., Tamura, Motohide, Koch, Patrick M., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Hoang, Thiem, Arzoumanian, Doris, Won Lee, Chang, Lee, Chin-Fei, Byun, Do-Young, Kirchschlager, Florian, Doi, Yasuo, Kim, Kee-Tae, Hwang, Jihye, Diep, Pham Ngoc, Fanciullo, Lapo, Lee, Sang-Sung, Park, Geumsook, Yoo, Hyunju, Chung, Eun Jung, Whitworth, Anthony, Mairs, Steve, Soam, Archana, Liu, Tie, Tang, Xindi, Coudé, Simon, André, Philippe, Bourke, Tyler L., Vivien Chen, Huei-Ru, Chen, Zhiwei, Ping Chen, Wen, Chen, Mike, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Dai, Sophia, Dowell, C. Darren, Duan, Hao-Yuan, Duan, Yan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Eyres, Stewart, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jannifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Könyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Lai, Shih-Ping, Law, Chi-Yan, Lee, Jeong-Eun, Lee, Yong-Hee, Lee, Hyeseung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-Bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Bich Ngoc, Nguyen, Ohashi, Nagayoshi, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Priestley, Felix, Pyo, Tae-soo, Qian, Lei, Qiu, Keping, Rao, Ramprasad, Rawlings, Jonathan, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tahani, Mehrnoosh, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tram, Le Ngoc, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Jia-Wei, Wang, Hongchi, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Guoyin, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, de Looze, Ilse, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. The JCMT BISTRO survey: an 850/450 μm polarization study of NGC 2071IR in Orion B. Astrophysical Journal 918 (2) , 85. 10.3847/1538-4357/ac0ce9
file

Howard, A D P, Whitworth, A P ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Griffin, M J ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Marsh, K A and Smith, M W L ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970 2021. A PPMAP analysis of the filamentary structures in Ophiuchus L1688 and L1689. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 504 (4) , pp. 6157-6178. 10.1093/mnras/stab1166
file

Wiedner, M. C., Aalto, S., Armus, L., Bergin, E., Birkby, J., Bradford, C. M., Burgarella, D., Caselli, P., Charmandaris, V., Cooray, A., De Beck, E., Desert, J. M., Gerin, M., Goicoechea, J., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hartogh, P., Helmich, F., Hogerheijde, M., Hunt, L., Karska, A., Kral, Q., Leisawitz, D., Melnick, G., Meixner, M., Matsuura, M., Milam, S., Pearson, C., Pesce, D. W., Pontoppidan, K. M., Pope, A., Rigopoulou, D., Roellig, T., Sakon, I., Staguhn, J. and Stevenson, K. 2021. Origins space telescope: from first light to life. Experimental Astronomy 51 (3) , pp. 595-624. 10.1007/s10686-021-09782-0
file

Glenn, J, Kogut, A, Sharp, E, Cataldo, G, Essinger-Hileman, T, Switzer, E, Denis, K, Rostem, K, Hensley, B, Rosolowsky, E, Eng, R, Ade, P ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Tucker, C ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Griffin, M ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Perido, J, Stahl, P, Shirron, P, Wheeler, J and Day, D 2021. BEGINS: the balloon experiment for galactic infrared science. Presented at: The 238th meeting of the American Astronomical Society, Virtual, 07-09 June 2021. Bulletin of the AAS. , vol.53 (6)

Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Coudé, Simon, Hull, Charles L. H., Arzoumanian, Doris, Bastien, Pierre, Chen, Michael Chun-Yuan, Di Francesco, James, Friesen, Rachel, Houde, Martin, Inutsuka, Shu-ichiro, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Onaka, Takashi, Sadavoy, Sarah, Shimajiri, Yoshito, Tahani, Mehrnoosh, Tomisaka, Kohji, Eswaraiah, Chakali, Koch, Patrick M., Pattle, Kate, Lee, Chang Won, Tamura, Motohide, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Looze, Ilse de, Lyo, A-Ran, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2021. Erratum: The JCMT BISTRO survey: magnetic fields associated with a network of filaments in NGC 1333 (2020, ApJ, 899, 28). Astrophysical Journal 911 (1) , p. 72. 10.3847/1538-4357/abf2b3

Arzoumanian, D., Furuya, R. S., Hasegawa, T., Tahani, M., Sadavoy, S., Hull, C. L. H., Johnstone, D., Koch, P. M., Inutsuka, S., Doi, Y., Hoang, T., Onaka, T., Iwasaki, K., Shimajiri, Y., Inoue, T., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, André, P., Bastien, P., Berry, D., Chen, H.-R. V., Di Francesco, J., Eswaraiah, C., Fanciullo, L., Fissel, L. M., Hwang, J., Kang, J.-h., Kim, G., Kim, K.-T., Kirchschlager, F., Kwon, W., Lee, C. W., Liu, H.-L., Lyo, A.-R., Pattle, K., Soam, A., Tang, X., Whitworth, A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Ching, T.-C., Coudé, S., Wang, J.-W., Ward-Thompson, D., Lai, S.-P., Qiu, K., Bourke, T. L., Byun, D.-Y., Chen, M., Chen, Z., Chen, W. P., Cho, J., Choi, Y., Choi, M., Chrysostomou, A., Chung, E. J., Dai, S., Diep, P. N., Duan, H.-Y., Duan, Y., Eden, D., Fiege, J., Franzmann, E., Friberg, P., Fuller, G., Gledhill, T., Graves, S., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Q., Han, I., Hatchell, J., Hayashi, S., Houde, M., Jeong, I.-G., Kang, M., Kang, S.-j., Kataoka, A., Kawabata, K., Kemper, F., Kim, M.-R., Kim, K. H., Kim, J., Kim, S., Kirk, J., Kobayashi, M. I. N., Könyves, V., Kusune, T., Kwon, J., Lacaille, K., Law, C.-Y., Lee, C.-F., Lee, Y.-H., Lee, S.-S., Lee, H., Lee, J.-E., Li, H.-b., Li, D., Li, D. L., Liu, J., Liu, T., Liu, S.-Y., Lu, X., Mairs, S., Matsumura, M., Matthews, B., Moriarty-Schieven, G., Nagata, T., Nakamura, F., Nakanishi, H., Ngoc, N. B., Ohashi, N., Park, G., Parsons, H., Pyo, T.-S., Qian, L., Rao, R., Rawlings, J., Rawlings, M., Retter, B., Richer, J., Rigby, A., Saito, H., Savini, G., Scaife, A., Seta, M., Shinnaga, H., Tamura, M., Tang, Y.-W., Tomisaka, K., Tram, L. N., Tsukamoto, Y., Viti, S., Wang, H., Xie, J., Yen, H.-W., Yoo, H., Yuan, J., Yun, H.-S., Zenko, T., Zhang, G., Zhang, C.-P., Zhang, Y., Zhou, J., Zhu, L., de Looze, I., Dowell, C. D., Eyres, S., Falle, S., Friesen, R., Robitaille, J.-F. and van Loo, S. 2021. Dust polarized emission observations of NGC 6334. Astronomy and Astrophysics 647 , A78. 10.1051/0004-6361/202038624
file

Ngoc, Nguyen Bich, Diep, Pham Ngoc, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Hoang, Thiem, Ward-Thompson, Derek, Tram, Le Ngoc, Hull, Charles L. H., Tahani, Mehrnoosh, Furuya, Ray, Bastien, Pierre, Qiu, Keping, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Doi, Yasuo, Lai, Shih-Ping, Coudé, Simon, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Arzoumanian, Doris, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Zhiwei, Chen, Wen Ping, Chen, Mike, Cho, Jungyeon, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Dai, Sophia, Francesco, James Di, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Eswaraiah, Chakali, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji, Kemper, Francisca, Kim, Kee-Tae, Kim, Jongsoo, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Kim, Gwanjeong, Kim, Shinyoung, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Lee, Chin-Fei, Lee, Jeong-Eun, Lee, Hyeseung, Lee, Chang Won, Li, Di, Li, Hua-bai, Li, Dalei, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Tie, Liu, Sheng-Yuan, Lu, Xing, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Shimajiri, Yoshito, Shinnaga, Hiroko, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Xie, Jinjin, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Looze, Ilse de, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. Observations of magnetic fields surrounding LkHα 101 taken by the BISTRO survey with JCMT-POL-2. Astrophysical Journal 908 (1) , 10. 10.3847/1538-4357/abd0fc

Eswaraiah, Chakali, Li, Di, Furuya, Ray S., Hasegawa, Tetsuo, Ward-Thompson, Derek, Qiu, Keping, Ohashi, Nagayoshi, Pattle, Kate, Sadavoy, Sarah, Hull, Charles L. H., Berry, David, Doi, Yasuo, Ching, Tao-Chung, Lai, Shih-Ping, Wang, Jia-Wei, Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Kwon, Woojin, Bastien, Pierre, Arzoumanian, Doris, Coudé, Simon, Soam, Archana, Fanciullo, Lapo, Yen, Hsi-Wei, Liu, Junhao, Hoang, Thiem, Ping Chen, Wen, Shimajiri, Yoshito, Liu, Tie, Chen, Zhiwei, Li, Hua-bai, Lyo, A-Ran, Hwang, Jihye, Johnstone, Doug, Rao, Ramprasad, Bich Ngoc, Nguyen, Ngoc Diep, Pham, Mairs, Steve, Parsons, Harriet, Tamura, Motohide, Tahani, Mehrnoosh, Vivien Chen, Huei-Ru, Nakamura, Fumitaka, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Cho, Jungyeon, Won Lee, Chang, Inutsuka, Shu-ichiro, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Qian, Lei, Xie, Jinjin, Li, Dalei, Liu, Hong-Li, Zhang, Chuan-Peng, Chen, Mike, Zhang, Guoyin, Zhu, Lei, Zhou, Jianjun, André, Philippe, Liu, Sheng-Yuan, Yuan, Jinghua, Lu, Xing, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Bourke, Tyler L., Byun, Do-Young, Dai, Sophia, Duan, Yan, Duan, Hao-Yuan, Eden, David, Matthews, Brenda, Fiege, Jason, Fissel, Laura M., Kim, Kee-Tae, Lee, Chin-Fei, Kim, Jongsoo, Pyo, Tae-Soo, Choi, Yunhee, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Jung Chung, Eun, Ngoc Tram, Le, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah, Greaves, Jane, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko, Houde, Martin, Kawabata, Koji, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kang, Miju, Kataoka, Akimasa, Kemper, Francisca, Rawlings, Mark, Rawlings, Jonathan, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna, Seta, Masumichi, Kim, Gwanjeong, Hee Kim, Kyoung, Kim, Mi-Ryang, Kirchschlager, Florian, Kirk, Jason, Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Matsumura, Masafumi, Moriarty-Schieven, Gerald, Nagata, Tetsuya, Nakanishi, Hiroyuki, Onaka, Takashi, Park, Geumsook, Tang, Xindi, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yoo, Hyunju, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Yapeng, de Looze, Ilse, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart, Falle, Sam, Robitaille, Jean-François and van Loo, Sven 2021. The JCMT BISTRO Survey: revealing the diverse magnetic field morphologies in taurus dense cores with sensitive submillimeter polarimetry. Astrophysical Journal Letters 912 (2) , L27. 10.3847/2041-8213/abeb1c
file

Pilbratt, Göran, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Barthel, Peter, Cernicharo, Jose, De Graauw, Thijs, Encrenaz, Pierre, Fischer, Jackie, Garcia-Lario, Pedro, Harvey, Paul, Harwit, Martin, Helmich, Frank, Poglitsch, Albrecht, Sturm, Eckhard, Vigroux, Laurent, Waelkens, Christoffel, Lystrup, Makenzie, Batalha, Natalie, Tong, Edward C., Siegler, Nicholas and Perrin, Marshall D. 2020. The Herschel Space Observatory development, operation and post-operations: lessons learned. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020, Virtual, 14-18 December 2020. Published in: Lystrup, Makenzie, Perrin, Marshall D., Batalha, Natalie, Siegler, Nicholas and Tong, Edward C. eds. Space Telescopes and Instrumentation 2020: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.11334 SPIE, 10.1117/12.2561116

Eccleston, Paul, Drummond, Rachel, Middleton, Kevin, Bishop, Georgia, Caldwell, Andrew, Desjonqueres, Lucile, Tosh, Ian, Cann, Nick, Crook, Martin, Hills, Matthew, Pearson, Chris, Simpson, Caroline, Stamper, Richard, Tinetti, Giovanna, Pascale, Enzo, Swain, Mark, Holmes, Warren A., Wong, Andre, Puig, Ludovic, Pilbratt, Göran, Linder, Martin, Boudin, Nathalie, Ertel, Hanno, Gambicorti, Lisa, Halain, Jean-Philippe, Pace, Emanuele, Vilardell, Francesc, Gómez, José M., Colomé, Josep, Amiaux, Jérôme, Cara, Christophe, Berthé, Michel, Moreau, Vincent, Morgante, Gianluca, Malaguti, Giuseppe, Alonso, Gustavo, Álvarez, Javier P., Ollivier, Marc, Philippon, Anne, Hellin, Marie-Laure, Roose, Steve, Frericks, Martin, Krijger, Matthijs, Rataj, Miroslaw, Wawer, Piotr, Skup, Konrad, Sobiecki, Mateusz, Jessen, Niels Christian, Pedersen, Søren Møller, Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Ottensamer, Roland, Hunt, Thomas, Rust, Duncan, Saleh, Aymen, Winter, Berend, Focardi, Mauro, Da Deppo, Vania, Zuppella, Paola, Czupalla, Markus, Lystrup, Makenzie, Batalha, Natalie, Tong, Edward C., Siegler, Nicholas and Perrin, Marshall D. 2020. The ARIEL payload: A technical overview. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020, Virtual, 14-18 December 2020. Space Telescopes and Instrumentation 2020: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.11443 SPIE, p. 1144302. 10.1117/12.2561478

Roelfsema, Peter R., Shibai, Hiroshi, Kaneda, Hidehiro, Sauvage, Marc, Giard, Martin, Najarro, Francisco, Bradford, Charles M., Yamada, Toru, Tauber, Jan, Audard, Marc, Dieleman, Pieter, Doi, Yasuo, Elbaz, David, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helmich, Frank, Heske, Astrid, Honda, Mitsuhiko, Jellema, Willem, Jin, Shoko, Juvela, Mika, Kamp, Inga, Kerschbaum, Franz, Kiss, Csaba, Kohno, Kotaro, Krause, Oliver, de Lange, Gert, Larsson, Bengt, Martín-Pintado, Jesús, Matsuhara, Hideo, Nakagawa, Takao, Nagao, Tohru, Naylor, David, Nomura, Hideko, Ogawa, Hiroyuki, Onaka, Takashi, Rouquet, Jacques, Spinoglio, Luigi, Szczerba, Ryszard, van der Tak, Floris, Vandenbussche, Bart, Wang, Shiang-Yu, Withington, Stafford, Lystrup, Makenzie, Batalha, Natalie, Tong, Edward C., Siegler, Nicholas and Perrin, Marshall D. 2020. The joint infrared space observatory SPICA: unveiling the obscured universe. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020, Virtual, 14-18 December 2020. Space Telescopes and Instrumentation 2020: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.11443 SPIE, p. 1144325. 10.1117/12.2562946

Tinetti, Giovanna, Haswell, Carole, Lecont, Jeremy, Lagage, Pierre-Olivier, MicelaSarkar, Giusi, Min, Michel, Testi, Leonardo, Turrini, Diego, Vandenbussche, Bart, Osorio, Maria Rosa Zapatero, Eccleston, Paul, Swain, Mark, ESA Study Team, Ariel Mission Consortium, Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629 and Sarkar, Subhajit 2020. Ariel: Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey - enabling planetary science across light-years. Definition study report. European Space Agency. Available at: https://sci.esa.int/web/ariel/-/ariel-definition-s...
file

Hopwood, R., Valtchanov, I., Spencer, L. D., Scott, J., Benson, C., Marchili, N., H?adczuk, N., Polehampton, E. T., Lu, N., Makiwa, G., Naylor, D. A., Gom, B. G., Noble, G. and Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X 2020. The Herschel SPIRE Fourier Transform Spectrometer Spectral Feature Finder I. the Spectral Feature Finder and catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 496 (4) , pp. 4874-4893. 10.1093/mnras/staa1612
file

Doi, Yasuo, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Coudé, Simon, Hull, Charles L. H., Arzoumanian, Doris, Bastien, Pierre, Chen, Michael Chun-Yuan, Di Francesco, James, Friesen, Rachel, Houde, Martin, Inutsuka, Shu-ichiro, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Onaka, Takashi, Sadavoy, Sarah, Shimajiri, Yoshito, Tahani, Mehrnoosh, Tomisaka, Kohji, Eswaraiah, Chakali, Koch, Patrick M., Pattle, Kate, Won Lee, Chang, Tamura, Motohide, Berry, David, Ching, Tao-Chung, Hwang, Jihye, Kwon, Woojin, Soam, Archana, Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru Vivien, Chen, Wen Ping, Chen, Zhiwei, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Choi, Yunhee, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Diep, Pham Ngoc, Duan, Hao-Yuan, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Johnstone, Doug, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kusune, Takayoshi, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin, Law, Chi-Yan, Lee, Chin-Fei, Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, de Looze, Ilse, Lyo, A-Ran, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tsukamoto, Yusuke, Viti, Serena, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Yapeng, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, van Loo, Sven and Robitaille, Jean-François 2020. The JCMT BISTRO Survey: magnetic fields associated with a network of filaments in NGC 1333. Astrophysical Journal 899 (28) 10.3847/1538-4357/aba1e2

Gholam, James Andrew, Aja-Fernandez, Santiago, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Jones, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4409-8049, Kopanoglu, Emre ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8982-4441, Mueller, Lars, Nilsson, Markus, Szczepankiewicz, Filip, Tax, Chantal, Westin, Fredrik and Beltrachini, Leandro ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4602-1416 2020. aDWI-BIDS: advanced diffusion weighted imaging metadata for the brain imaging data structure. Presented at: ISMRM & SMRT Annual Meeting & Exhibition, Virtual, 15-20 May 2021.
file

Mangilli, A., Foënard, G., Aumont, J., Hughes, A., Mot, B., Bernard, J-Ph., Lacourt, A., Ristorcelli, I., Montier, L., Longval, Y., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., Bautista, L., deBernardis, P., Boulade, O., Bousqet, F., Bouzit, M., Bray, N., Buttice, V., Charra, M., Chaigneau, M., Crane, B., Doumayrou, E., Dubois, J. P., Dupac, X., Engel, C., Etcheto, P., Gelot, Ph., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Grabarnik, S., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Lepennec, Y., Laureijs, R., Leriche, B., Maestre, S., Maffei, B., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mirc, F., Misawa, R., Nicot, J. M., Montel, J., Narbonne, J., Pajot, F., Pérot, E., Parot, G., Pimentao, J., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Rodriguez, L., Roudil, G., Roussel, H., Salatino, M., Savini, G., Simonella, O., Saccoccio, M., Stever, S., Tapie, P., Tauber, J., Tibbs, C. and Tucker, C. 2019. Inflight performance of the PILOT balloon-borne experiment. Experimental Astronomy 48 (2-3) , pp. 265-295. 10.1007/s10686-019-09648-6

Whitworth, A. P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Marsh, K. A., Cigan, P. J., Dalcanton, J. J., Smith, M. W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Gomez, H. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Lomax, O., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X and Eales, S. A. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X 2019. The dust in M31. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 489 (4) , pp. 5436-5452. 10.1093/mnras/stz2166
file

Howard, A. D. P., Whitworth, A. P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Marsh, K. A., Clarke, S. D., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Smith, M. W. L. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970 and Lomax, O D 2019. L1495 Revisited: A PPMAP view of a star-forming filament. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 489 (1) , 962–976. 10.1093/mnras/stz2234
file

Mot, B., Roudil, G., Longval, Y., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., Aumont, J., Baustista, L., Bernard, J. -P., Bray, N., de Bernardis, P., Boulade, O., Bousquet, F., Bouzit, M., Buttice, V., Caillat, A., Charra, M., Chaigneau, M., Crane, B., Crussaire, J. -P., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J. -P., Engel, C., Etcheto, P., Gélot, P., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Foenard, G., Grabarnik, S., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, A., Laureijs, R., Lepennec, Y., Leriche, B., Maestre, S., Maffei, B., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mirc, F., Misawa, R., Montel, J., Montier, L., Narbonne, J., Nicot, J. -P., Pajot, F., Parot, G., Pérot, E., Pimentao, J., Pisano, G., Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Salatino, M., Savini, G., Simonella, O., Saccoccio, M., Tapie, P., Tauber, J., Torre, J. -P. and Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2019. PILOT optical alignment. Presented at: International Conference on Space Optics - ICSO 2018, Chania, Greece, 9-12 October 2018. Published in: Karafolas, Nikos, Sodnik, Zoran and Cugny, Bruno eds. International Conference on Space Optics — ICSO 2018. , vol.11180 SPIE, 111806Z. 10.1117/12.2536170

Coudé, Simon, Bastien, Pierre, Houde, Martin, Sadavoy, Sarah, Friesen, Rachel, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Mairs, Steve, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Ward-Thompson, Derek, Berry, David, Chen, Michael Chun-Yuan, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Hatchell, Jennifer, Lacaille, Kevin, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Pon, Andy, André, Philippe, Arzoumanian, Doris, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Dowell, C. Darren, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Friberg, Per, Fuller, Gary, Furuya, Ray S., Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hayashi, Saeko S., Hoang, Thiem, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Jeong-Eun, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Loo, Sven van, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Parsons, Harriet, Pattle, Kate, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. The JCMT BISTRO survey: the magnetic field of the Barnard 1 star-forming region. The Astrophysical Journal 877 (2) , 88. 10.3847/1538-4357/ab1b23
file

Liu, Junhao, Qiu, K., Berry, D., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Rigby, Andrew and Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486 2019. The JCMT BISTRO Survey: The magnetic field in the starless core ρ Ophiuchus C. Astrophysical Journal 877 (1) , 43. 10.3847/1538-4357/ab0958
file

Wang, Jia-Wei, Lai, Shih-Ping, Eswaraiah, Chakali, Pattle, Kate, Francesco, James Di, Johnstone, Doug, Koch, Patrick M., Liu, Tie, Tamura, Motohide, Furuya, Ray S., Onaka, Takashi, Ward-Thompson, Derek, Soam, Archana, Kim, Kee-Tae, Lee, Chang Won, Lee, Chin-Fei, Mairs, Steve, Arzoumanian, Doris, Kim, Gwanjeong, Hoang, Thiem, Hwang, Jihye, Liu, Sheng-Yuan, Berry, David, Bastien, Pierre, Hasegawa, Tetsuo, Kwon, Woojin, Qiu, Keping, André, Philippe, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Michael C., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Choi, Minho, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Coudé, Simon, Doi, Yasuo, Dowell, C. Darren, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Duan, Hao-Yuan, Eyres, Stewart P. S., Falle, Sam, Fanciullo, Lapo, Fiege, Jason, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Han, Ilseung, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Houde, Martin, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kanamori, Yoshihiro, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kataoka, Akimasa, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Jongsoo, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Kirk, Jason M., Kobayashi, Masato I. N., Konyves, Vera, Kwon, Jungmi, Lacaille, Kevin M., Lee, Hyeseung, Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Lee, Yong-Hee, Li, Dalei, Li, Di, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Lyo, A-Ran, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Moriarty-Schieven, Gerald H., Nagata, Tetsuya, Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Park, Geumsook, Parsons, Harriet, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pon, Andy, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Sadavoy, Sarah, Saito, Hiro, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Seta, Masumichi, Shinnaga, Hiroko, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Tsukamoto, Yusuke, Loo, Sven van, Wang, Hongchi, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Yun, Hyeong-Sik, Zenko, Tetsuya, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhang, Ya-Peng, Zhou, Jianjun and Zhu, Lei 2019. JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146. Astrophysical Journal 876 (1) , 42. 10.3847/1538-4357/ab13a2
file

Roelfsema, P. R., Shibai, H., Armus, L., Arrazola, D., Audard, M., Audley, M. D., Bradford, C.M., Charles, I., Dieleman, P., Doi, Y., Duband, L., Eggens, M., Evers, J., Funaki, I., Gao, J. R., Giard, M., di Giorgio, A., Fernández, L. M. González, Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helmich, F. P., Hijmering, R., Huisman, R., Ishihara, D., Isobe, N., Jackson, B., Jacobs, H., Jellema, W., Kamp, I., Kaneda, H., Kawada, M., Kemper, F., Kerschbaum, F., Khosropanah, P., Kohno, K., Kooijman, P. P., Krause, O., van der Kuur, J., Kwon, J., Laauwen, W. M., de Lange, G., Larsson, B., van Loon, D., Madden, S. C., Matsuhara, H., Najarro, F., Nakagawa, T., Naylor, D., Ogawa, H., Onaka, T., Oyabu, S., Poglitsch, A., Reveret, V., Rodriguez, L., Spinoglio, L., Sakon, I., Sato, Y., Shinozaki, K., Shipman, R., Sugita, H., Suzuki, T., van der Tak, F. F. S., Redondo, J. Torres, Wada, T., Wang, S. Y., Wafelbakker, C. K., van Weers, H., Withington, S., Vandenbussche, B., Yamada, T. and Yamamura, I. 2018. SPICA—a large cryogenic infrared space telescope: unveiling the obscured universe. Publications of the Astronomical Society of Australia 35 , e030. 10.1017/pasa.2018.15
file

Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Bezawada, Naidu, Barstow, Joanna, Beaulieu, Jean-Philippe, Bowles, Neil, du Foresto, Vincent Coude, Coustenis, Athena, Decin, Leen, Drossart, Pierre, Eccleston, Paul, Encrenaz, Therese, Forget, Francois, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Guedel, Manuel, Hartogh, Paul, Heske, Astrid, Lagage, Pierre-Olivier, Leconte, Jeremy, Malaguti, Giuseppe, Micela, Giusi, Middleton, Kevin, Min, Michiel, Moneti, Andrea, Morales, Juan Carlos, Mugnai, Lorenzo, Ollivier, Marc, Pace, Emanuele, Papageorgiou, Andreas, Pilbratt, Goran, Puig, Ludovic, Rataj, Miroslaw, Ray, Tom, Ribas, Ignasi, Rocchetto, Marco, Sarkar, Subhajit, Selsis, Franck, Taylor, William, Tennyson, Jonathan, Tinetti, Giovanna, Turrini, Diego, Vandenbussche, Bart, Venot, Olivia, Waldmann, Ingo P., Wolkenberg, Paulina, Wright, Gillian, Zapatero Osorio, Maria-Rosa and Zingales, Tiziano 2018. The ARIEL space mission. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2018, Austin, TX, USA, 10-15 June 2018. Published in: Lystrup, M., MacEwen, H.A., Fazio, G.G., Batalha, N., Siegler, N. and Tong, E.C. eds. Proceedings Volume 10698, Space Telescopes and Instrumentation 2018: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. Proceedings of SPIE , vol.10698 Bellingham, Washington: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 10.1117/12.2311838

de Lange, Gert, Roelfsema, Peter R., Giard, Martin, Najarro, Francisco, Wafelbakker, Kees, Jellema, Willem, Jackson, Brian D., Audard, Marc, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kerschbaum, Franz, Naylor, David, Poglitch, Albrecht, Bradford, Charles M., Vandenbussche, Bart, Zmuidzinas, Jonas and Gao, Jian-Rong 2018. The SAFARI grating spectrometer for the SPICA space observatory (conference presentation). Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2018, Austin, TX, USA, 10-15 June 2018. Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy IX. , vol.10708 SPIE, 107081N. 10.1117/12.2313468

Roelfsema, Peter R., Shibai, Hiroshi, Wafelbakker, Kees, de Lange, Gert, Giard, Martin, Najarro, Francisco, Audard, Marc, Armus, Lee, Bradford, Charles M., Doi, Yasuo, Griffin, Matt ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helmich, Frank, Kamp, Inga, Kaneda, Hidehiro, Kemper, Ciska, Kerschbaum, Franz, Kohno, Kotaro, Krause, Oliver, Larsson, Bengt, Madden, Sue, Matsuhara, Hideo, Nakagawa, Takao, Naylor, David, Ogawa, Hiroyuki, Onaka, Takashi, Spinoglio, Luigi, van der Tak, Floris, Vandenbussche, Bart, Yamada, Toru, MacEwen, Howard A., Lystrup, Makenzie, Fazio, Giovanni G., Batalha, Natalie, Tong, Edward C. and Siegler, Nicholas 2018. SPICA: a joint infrared space observatory (conference presentation). Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 2018, Austin, TX, USA, 10-15 June 2018. Space Telescopes and Instrumentation 2018: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.10698 SPIE, 106980A. 10.1117/12.2313124

Kwon, Jungmi, Doi, Yasuo, Tamura, Motohide, Matsumura, Masafumi, Pattle, Kate, Berry, David, Sadavoy, Sarah, Matthews, Brenda C., Ward-Thompson, Derek, Hasegawa, Tetsuo, Furuya, Ray S., Pon, Andy, Francesco, James Di, Arzoumanian, Doris, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Onaka, Takashi, Choi, Minho, Kang, Miju, Hoang, Thiem, Lee, Chang Won, Lee, Sang-Sung, Liu, Hong-Li, Liu, Tie, Inutsuka, Shu-ichiro, Eswaraiah, Chakali, Bastien, Pierre, Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Coudé, Simon, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Li, Di, Parsons, Harriet, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark G., Shinnaga, Hiroko, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matt J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-Franois, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Nakagawa, Takao, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I. N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi and Zenko, Tetsuya 2018. A first look at BISTRO observations of the ρ Oph-A core. Astrophysical Journal 859 (1) , 4. 10.3847/1538-4357/aabd82
file

Valtchanov, I., Hopwood, R., Bendo, G., Benson, C., Conversi, L., Fulton, T., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Joubaud, T., Lim, T., Lu, N., Marchili, N., Makiwa, G., Meyer, R.A., Naylor, D. A., North, Christopher, Papageorgiou, Andreas, Pearson, C., Polehampton, E.T., Scott, J., Schulz, B., Spencer, L.D., Van der Wiel, M.H.D. and Wu, R. 2018. Correcting the extended-source calibration for the Herschel-SPIRE Fourier-transform spectrometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 475 (1) , pp. 321-330. 10.1093/mnras/stx3178
file

Savini, G., Tessenyi, M., Tinetti, G., Arena, C., Tennyson, J., Zingales, T., Pascale, En. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Sudiwala, R. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3240-5304, Papageorgiou, A., Sarkar, S., Ade, P. A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Barnes, K., Hipwood, L., Knowles, P., Patel, M., Leese, M., Mason, J. P., Crook, M., Tosh, I., Saad, A., Eccleston, P., Shaughnessy, B., Brooke, T., Wells, M., Bryson, I., Macleod, A., Taylor, W., Bezawada, N., Wright, G. S., Jason, S., Friend, J., Williams, J., Johnston, G., Prasad, S., Vora, A., Saunders, C., Winter, B., Curry, P. and Smith, A. 2018. TWINKLE: a low earth orbit visible and infrared exoplanet spectroscopy observatory. Presented at: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2016, Edinburgh, Scotland, 26 June - 1 July 2016. Published in: MacEwen, Howard A., Fazio, Giovanni G., Lystrup, Makenzie, Batalha, Natalie, Siegler, Nicholas and Tong, Edward C. eds. Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.9904 SPIE, 99044M. 10.1117/12.2233691
file

Soam, Archana, Pattle, Kate, Ward-Thompson, Derek, Won Lee, Chang, Sadavoy, Sarah, Koch, Patrick M., Kim, Gwanjeong, Kwon, Jungmi, Kwon, Woojin, Arzoumanian, Doris, Berry, David, Hoang, Thiem, Tamura, Motohide, Lee, Sang-Sung, Liu, Tie, Kim, Kee-Tae, Johnstone, Doug, Nakamura, Fumitaka, Lyo, A-Ran, Onaka, Takashi, Kim, Jongsoo, Furuya, Ray S., Hasegawa, Tetsuo, Lai, Shih-Ping, Bastien, Pierre, Chung, Eun Jung, Kim, Shinyoung, Parsons, Harriet, Rawling, Mark G., Mairs, Steve, Graves, Sarah F., Robitaille, Jean-Franois, Liu, Hong-Li, Whitworth, Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Eswaraiah, Chakali, Rao, Ramprasad, Yoo, Hyunju, Houde, Martin, Kang, Ji-hyun, Doi, Yasuo, Choi, Minho, Kang, Miju, Coude, Simon, Li, Hua-bai, Matsumura, Masafumi, Matthews, Brenda C., Pon, Andy, Di Francesco, James, Hayashi, Saeko S., Kawabata, Koji S., Inutsuka, Shu-ichiro, Qiu, Keping, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Kirk, Jason M., Li, Di, Shinnaga, Hiroko, Van Loo, Sven, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou,, Antonio, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hatchell, Jennifer, Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Sung-ju, Kemper, Francisca, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Li, Dalei, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Yen, Hsi-Wei, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, Andre, Philippe, Dowell, Darren C., Falle, Sam, Tsukamoto, Yusuke, Kanamori, Yoshihiro, Kataoka, Akimasa, Kobayashi, Masato I.N., Nagata, Tetsuya, Saito, Hiro, Seta, Masumichi, Hwang, Jihye, Han, Ilseung, Lee, Hyeseung and Zenko, Tetsuya 2018. Magnetic fields towards Ophiuchus-b derived from scuba-2 polarization measurements. Astrophysical Journal 861 , 65. 10.3847/1538-4357/aac4a6
file

Kaneda, H., Ishihara, D., Oyabu, S., Yamagishi, M., Wada, T., Armus, L., Baes, M., Charmandaris, V., Czerny, B., Efstathiou, A., Fernández-Ontiveros, J. A., Ferrara, A., González-Alfonso, E., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gruppioni, C., Hatziminaoglou, E., Imanishi, M., Kohno, K., Kwon, J., Nakagawa, T., Onaka, T., Pozzi, F., Scott, D., Smith, J.-D. T., Spinoglio, L., Suzuki, T., van der Tak, F., Vaccari, M., Vignali, C. and Wang, L. 2017. Unbiased large spectroscopic surveys of galaxies selected by SPICA using dust bands. Publications of the Astronomical Society of Australia 34 , e059. 10.1017/pasa.2017.56
file

Karafolas, Nikos, Sodnik, Zoran, Cugny, Bruno, Ponthieu, N., Pajot, F., Narbonne, J., Marty, C., Leriche, B., Crane, B., Bouzit, M., deBernardis, P., Misawa, R., Bernard, J.-P., Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Savini, G., Salatino, M., Simonella, O., Roudil, G., Rodriguez, L., Ristorcelli, I., Pisano, G., Mot, B., Masi, S., Marty, W., Maestre, S., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Engel, C., Dubois, J. P., Charra, M., Buttice, V., Bousquet, F., André, Y., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401 and Longval, Y. 2017. PILOT: optical performance and end-to-end characterisation. Presented at: International Conference on Space Optics — ICSO 2014, Tenerife, Canary Islands, Spain, 6-10 October 2014. Proceedings, International Conference on Space Optics — ICSO 2014. , vol.10563 Bellingham, Washington: SPIE, 105635X. 10.1117/12.2304278

Gruppioni, C., Ciesla, L., Hatziminaoglou, E., Pozzi, F., Rodighiero, G., Santini, P., Armus, L., Baes, M., Braine, J., Charmandaris, V., Clements, D. L., Christopher, N., Dannerbauer, H., Efstathiou, A., Egami, E., Fernandez-Ontiveros, J. A., Fontanot, F., Franceschini, A., Gonzalez-Alfonso, E., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kaneda, H., Marchetti, L., Monaco, P., Nakagawa, T., Onaka, T., Papadopoulos, A., Pearson, C., Perez-Fournon, I., Perez-Gonzalez, P., Roelfsema, P., Scott, D., Serjeant, S., Spinoglio, L., Vaccari, M., van der Tak, F., Vignali, C., Wang, L. and Wada, L. 2017. Tracing the evolution of dust obscured star-formation and accretion back to the reionisation epoch with SPICA. Publications of the Astronomical Society of Australia 34 , e055. 10.1017/pasa.2017.49
file

Rayner, Thomas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0006-3330, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803 and Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X 2017. Far-infrared observations of a massive cluster forming in the Monoceros R2 filament hub. Astronomy & Astrophysics 607 , A22. 10.1051/0004-6361/201630039
file

Sodnik, Zoran, Cugny, Bruno, Karafolas, Nikos, Simonella, O., Savini, G., Roudil, G., Rodriguez, L., Pimentao, J., Pérot, E., Nicot, J.-M., Narbonne, J., Montel, J., Mirc, F., Masi, S., Marty, C., Leriche, B, Laureijs, R., Grabarnik, S., Foenard, G., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gélot, P., Etcheto, P., Engel, C., Dubois, J. P., Doumayrou, E., Crane, B., Bousquet, F., de Bernardis, P., Bernard, J.-Ph., Baustista, L., André, Y., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Versepuech, G., Tucker, C., Torre, J.-P., Tauber, J., Tapie, P., Saccoccio, M., Salatino, M., Ristorcelli, I., Ponthieu, N., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Parot, G., Pajot, F., Montier, L., Misawa, R., Marty, W., Martignac, J., Maffei, B., Maestre, S., Lepennec, Y., Hughes, A., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Douchin, F., Crussaire, J.-P., Coudournac, C., Chaigneau, M., Charra, M., Caillat, A, Buttice, V., Bouzit, M., Boulade, O., Bray, N., Aumont, J., Longval, Y. and Mot, B. 2017. Pilot optical alignment and its in flight performances. Presented at: International Conference on Space Optics — ICSO 2016, Biarritz, France, 18 - 21 October 2016. Published in: Cugny, Bruno, Karafolas, Nikos and Sodnik, Zoran eds. International Conference on Space Optics — ICSO 2016. International Conference on Space Optics Proceedings , vol.10562 SPIE, 105624C. 10.1117/12.2297590

Ward-Thompson, Derek, Pattle, Kate, Bastien, Pierre, Furuya, Ray S., Kwon, Woojin, Lai, Shih-Ping, Qiu, Keping, Berry, David, Choi, Minho, Coudé, Simon, Francesco, James Di, Hoang, Thiem, Franzmann, Erica, Friberg, Per, Graves, Sarah F., Greaves, Jane ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Houde, Martin, Johnstone, Doug, Kirk, Jason M., Koch, Patrick M., Kwon, Jungmi, Lee, Chang Won, Li, Di, Matthews, Brenda C., Mottram, Joseph C., Parsons, Harriet, Pon, Andy, Rao, Ramprasad, Rawlings, Mark, Shinnaga, Hiroko, Sadavoy, Sarah, Loo, Sven van, Aso, Yusuke, Byun, Do-Young, Eswaraiah, Chakali, Chen, Huei-Ru, Chen, Mike C.-Y., Chen, Wen Ping, Ching, Tao-Chung, Cho, Jungyeon, Chrysostomou, Antonio, Chung, Eun Jung, Doi, Yasuo, Drabek-Maunder, Emily ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Eyres, Stewart P. S., Fiege, Jason, Friesen, Rachel K., Fuller, Gary, Gledhill, Tim, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gu, Qilao, Hasegawa, Tetsuo, Hatchell, Jennifer, Hayashi, Saeko S., Holland, Wayne, Inoue, Tsuyoshi, Inutsuka, Shu-ichiro, Iwasaki, Kazunari, Jeong, Il-Gyo, Kang, Ji-hyun, Kang, Miju, Kang, Sung-ju, Kawabata, Koji S., Kemper, Francisca, Kim, Gwanjeong, Kim, Jongsoo, Kim, Kee-Tae, Kim, Kyoung Hee, Kim, Mi-Ryang, Kim, Shinyoung, Lacaille, Kevin M., Lee, Jeong-Eun, Lee, Sang-Sung, Li, Dalei, Li, Hua-bai, Liu, Hong-Li, Liu, Junhao, Liu, Sheng-Yuan, Liu, Tie, Lyo, A-Ran, Mairs, Steve, Matsumura, Masafumi, Moriarty-Schieven, Gerald H., Nakamura, Fumitaka, Nakanishi, Hiroyuki, Ohashi, Nagayoshi, Onaka, Takashi, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pyo, Tae-Soo, Qian, Lei, Retter, Brendan, Richer, John, Rigby, Andrew, Robitaille, Jean-François, Savini, Giorgio, Scaife, Anna M. M., Soam, Archana, Tamura, Motohide, Tang, Ya-Wen, Tomisaka, Kohji, Wang, Hongchi, Wang, Jia-Wei, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Yen, Hsi-Wei, Yoo, Hyunju, Yuan, Jinghua, Zhang, Chuan-Peng, Zhang, Guoyin, Zhou, Jianjun, Zhu, Lei, André, Philippe, Dowell, C. Darren, Falle, Sam and Tsukamoto, Yusuke 2017. First results from BISTRO: a SCUBA-2 polarimeter survey of the Gould Belt. Astrophysical Journal 842 (1) , pp. 66-75. 10.3847/1538-4357/aa70a0
file

Misawa, R., Bernard, J-Ph., Longval, Y., Ristorcelli, I., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Alina, D., André, Y., Aumont, J., Bautista, L., de Bernardis, P., Boulade, O., Bousqet, F., Bouzit, M., Buttice, V., Caillat, A., Chaigneau, M., Charra, M., Crane, B., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J. P., Engel, C., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Foenard, G., Grabarnik, S., Hargrave, P., Hughes, A., Laureijs, R., Leriche, B., Maestre, S., Maffei, B., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Montel, J., Montier, L., Mot, B., Narbonne, J., Pajot, F., Pérot, E., Pimentao, J., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Rodriguez, L., Roudil, G., Salatino, M., Savini, G., Simonella, O., Saccoccio, M., Tauber, J. and Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2017. The optical performance of the PILOT instrument from ground end-to-end tests. Experimental Astronomy 43 (3) , pp. 211-235. 10.1007/s10686-017-9528-3
file

Baselmans, J. J. A., Bueno, J., Yates, S. J. C., Yurduseven, O., Llombart, N., Karatsu, K., Baryshev, A. M., Ferrari, L., Endo, A., Thoen, D. J., de Visser, P. J., Janssen, R. M. J., Murugesan, V., Driessen, E. F. C., Coiffard, G., Martin-Pintado, J., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629 and Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X 2017. A kilo-pixel imaging system for future space based far-infrared observatories using microwave kinetic inductance detectors. Astronomy and Astrophysics 601 , A89. 10.1051/0004-6361/201629653
file

Rigopoulou, D, Helmich, F, Hunt, L, Goicoechea, J, Hartogh, D, Matsuura, Mikako ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5529-5593, Spinoglio, L, Elbaz, D, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Pilbratt, G.L. and Chapillon, E. 2017. The European Far-infrared Space Roadmap. [Discussion Paper].
file

Evans, Christopher J., Simard, Luc, Takami, Hideki, Rizzo, Maxime J., Rinehart, S. A., Dhabal, A., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Benford, D. J., Fixsen, D. J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Juanola-Parramon, R., Leisawitz, D. T., Maher, S. F., Mentzell, E., Mundy, L. G., Papageorgiou, Andreas, Pascale, E., Silverberg, R. F., Savini, G., Staguhn, J., Veach, T. J. and Vila Hernandez de Lorenzo, J. 2016. The Balloon Experimental Twin Telescope for Infrared Interferometry (BETTII): towards the first flight. Presented at: Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VI, Edinburgh, United Kingdom, June 26, 2016. Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VI. , vol.9908 (99080S) Society of Photo-optical Instrumentation Engineers, pp. 1-21. 10.1117/12.2231918
file

Bernard, J-Ph., Ade, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., Aumont, J., Bautista, L., Bray, N., Bernardis, P. de, Boulade, O., Bousquet, F., Bouzit, M., Buttice, V., Caillat, A., Charra, M., Chaigneau, M., Crane, B., Crussaire, J.-P., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J.-P., Engel, C., Etcheto, P., Gélot, P., Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Foenard, G., Grabarnik, S., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, A., Laureijs, R., Lepennec, Y., Leriche, B., Longval, Y., Maestre, S., Maffei, B., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mirc, F., Misawa, R., Montel, J., Montier, L., Mot, B., Narbonne, J., Nicot, J-M., Pajot, F., Parot, G., Pérot, E., Pimentao, J., Pisano, G. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Roudil, G., Salatino, M., Savini, G., Simonella, O., Saccoccio, M., Tapie, P., Tauber, J., Torre, J.-P. and Tucker, C. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2016. PILOT: a balloon-borne experiment to measure the polarized FIR emission of dust grains in the interstellar medium. Experimental Astronomy 42 , pp. 199-227. 10.1007/s10686-016-9506-1

Marchili, N., Hopwood, R., Fulton, T., Polehampton, E. T., Valtchanov, I., Zaretski, J., Naylor, D. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Imhof, P., Lim, T., Lu, N., Makiwa, G., Pearson, C. and Spencer, L. 2016. Calibration of Herschel SPIRE FTS observations at different spectral resolutions. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 464 (3) , pp. 3331-3342. 10.1093/mnras/stw2600
file

Duivenvoorden, S., Oliver, S., Buat, V., Darvish, B., Efstathiou, A., Farrah, D., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hurley, P. D., Ibar, E., Jarvis, M., Papadopoulos, A., Sargent, M. T., Scott, D., Scudder, J. M., Symeonidis, M., Vaccari, M., Viero, M. P. and Wang, L. 2016. HELP: star formation as a function of galaxy environment withHerschel. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 462 (1) , pp. 277-289. 10.1093/mnras/stw1466
file

Hurley, P.D., Oliver, S., Betancourt, M., Clarke, C., Cowley, W.I., Duivenvoorden, S., Farrah, D., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Lacey, C., Le Floc'h, E., Papadopoulos, A., Sargent, M., Scudder, J.M., Vaccari, M., Valtchanov, I. and Wang, L. 2016. HELP: XID+, The Probabilistic De-blender for Herschel SPIRE maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , pp. 885-896. 10.1093/mnras/stw2375
file

Ward-Thompson, D., Pattle, K., Kirk, J. M., Marsh, K., Buckle, J., Hatchell, J., Nutter, D. J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Di Francesco, J., André, P., Beaulieu, S., Berry, D., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M., Fich, M., Jenness, T., Johnstone, D., Kirk, H., Mottram, J., Pineda, J., Quinn, C., Sadavoy, S., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., White, G., Hill, T., Könyves, V., Palmeirim, P. and Pezzuto, S. 2016. The JCMT and Herschel Gould Belt Surveys: a comparison of SCUBA-2 and Herschel data of dense cores in the Taurus dark cloud L1495. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 463 (1) , pp. 1008-1025. 10.1093/mnras/stw1978
file

Longval, Y., Mot, B., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., Aumont, J., Baustista, L., Bernard, J.-Ph., Bray, N., de Bernardis, P., Boulade, O., Bousquet, F., Bouzit, M., Buttice, V., Caillat, A., Charra, M., Chaigneau, M., Crane, B., Crussaire, J.-P., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J.-P., Engel, C., Etcheto, P., Gélot, P., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Foenard, G., Grabarnik, S., Hargrave, P.., Hughes, A., Laureijs, R., Lepennec, Y., Leriche, B., Maestre, S., Maffei, B., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mirc, F., Misawa, R., Montel, J., Montier, L., Narbonne, J., Nicot, J-M., Pajot, F., Parot, G., Pérot, E., Pimentao, J., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Roudil, G., Salatino, M., Savini, Giorgio, Simonella, O., Saccoccio, M., Tapie, P., Tauber, J., Torre, J.-P. and Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2016. PILOT optical alignment. Presented at: Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Edinburgh, Scotland, 26 June - 1 July 2016. Published in: MacEwen, Howard A., Fazio, Giovanni G., Lystrup, Makenzie, Batalha, Natalie, Siegler, Nicholas and Tong, Edward C. eds. Space Telescopes and Instrumentation 2016: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. (9904) Bellingham, WA: Society of Photo-optical Instrumentation Engineers, p. 990458. 10.1117/12.2232892

Scudder, Jillian M., Oliver, Seb, Hurley, Peter D., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Sargent, Mark T., Scott, Douglas, Wang, Lingyu and Wardlow, Julie L. 2016. The multiplicity of 250-μm Herschel sources in the COSMOS field. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 460 (1) , pp. 1119-1130. 10.1093/mnras/stw1044
file

Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Baselmans, J., Baryshev, A., Doyle, Simon ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Grim, M., Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Klapwijk, T., Martin-Pintado, J., Monfardini, A., Neto, A., Steenbeek, H., Walker, Ian, Wood, Ken, D'Addabbo, A., Barry, Peter, Bideaud, Aurelien, Blázquez, B., Bueno, J., Calvo, M., Costa-Kramer, J-L., Ferrari, L., Gómez-Gutiérrez, A., Goupy, J., Llombart, N. and Yates, S. 2016. SPACEKIDS: kinetic inductance detectors for space applications. Presented at: Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VIII, Edinburgh, 26 June 2016. SPIE Proceedings. , vol.9914 p. 991407. 10.1117/12.2231100

Bernard, J.-Ph., Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., Aumont, J., Bautista, L., Bray, N., de Bernardis, P., Boulade, O., Bousquet, F., Bouzit, M., Buttice, V., Caillat, A., Charra, M., Chaigneau, M., Crane, B., Crussaire, J.-P., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J. P., Engel, C., Etcheto, P., Gélot, P., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Foenard, G., Grabarnik, S., Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, A., Laureijs, R., Lepennec, Y., Leriche, B., Longval, Y., Maestre, S., Maffei, B., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mirc, F., Misawa, R., Montel, J., Montier, L., Mot, B., Narbonne, J., Nicot, J-M., Pajot, F., Parot, G., Pérot, E., Pimentao, J., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Roudil, G., Salatino, M., Savini, Giorgio, Simonella, O., Saccoccio, M., Tapie, P., Tauber, J., Torre, J.-P. and Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2016. Inflight performance of the PILOT balloon-borne experiment. Presented at: Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VIII, Edinburgh, 26 June 2016. Proceedings SPIE 9914, Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VIII. , vol.9914 99140W. 10.1117/12.2231872

Marsh, K. A. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Kirk, J. M., André, Ph., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Könyves, V., Palmeirim, P., Men'shchikov, A., Ward-Thompson, D., Benedettini, M., Bresnahan, D. W., Di Francesco, J., Elia, D., Motte, F., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Roy, A., Sadavoy, S., Schneider, N., Spinoglio, L. and White, G. J. 2016. A census of dense cores in the Taurus L1495 cloud from the Herschel★ Gould Belt Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 (1) , pp. 342-356. 10.1093/mnras/stw301
file

Fulton, T., Naylor, D. A., Polehampton, E. T., Valtchanov, I., Hopwood, R., Lu, N., Baluteau, J.-P., Mainetti, G., Pearson, C., Papageorgiou, Andreas, Guest, S., Zhang, L., Imhof, P., Swinyard, B. M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X and Lim, T. L. 2016. The data processing pipeline for the Herschel SPIRE Fourier Transform Spectrometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 458 (2) , pp. 1977-1989. 10.1093/mnras/stw343
file

Könyves, V., André, Ph., Men'shchikov, A., Palmeirim, P., Arzoumanian, D., Schneider, N., Roy, A., Didelon, P., Maury, A., Shimajiri, Y., Di Francesco, J., Bontemps, S., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Benedettini, M., Bernard, J.-Ph., Elia, D., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hill, T., Kirk, J., Ladjelate, B., Marsh, K. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Martin, P. G., Motte, F., Nguyên Luong, Q., Pezzuto, S., Roussel, H., Rygl, K. L. J., Sadavoy, S. I., Schisano, E., Spinoglio, L., Ward-Thompson, D. and White, G. J. 2015. A census of dense cores in the Aquila cloud complex: SPIRE/PACS observations from the Herschel Gould Belt survey⋆,⋆⋆,⋆⋆⋆. Astronomy and Astrophysics 584 , A91. 10.1051/0004-6361/201525861
file

Marchetti, L., Vaccari, M., Franceschini, A., Arumugam, V., Aussel, H., Béthermin, M., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Burgarella, D., Clements, D.L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Farrah, D., Feltre, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Heinis, S., Ibar, E., Ivison, R. J., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, M., Rigopoulou, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Valtchanov, I., Viero, M., Wang, L., Wardlow, J., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2015. The HerMES submillimetre local and low-redshift luminosity functions. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 (2) , pp. 1999-2023. 10.1093/mnras/stv2717
file

Didelon, P., Motte, F., Tremblin, P., Hill, T., Hony, S., Hennemann, M., Hennebelle, P., Anderson, L. D., Galliano, F., Schneider, N., Rayner, Thomas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0006-3330, Rygl, K., Louvet, F., Zavagno, A., Könyves, V., Sauvage, M., André, Ph., Bontemps, S., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, González, M., Lebouteiller, V., Arzoumanian, D., Bernard, J.-P., Benedettini, M., Di Francesco, J., Men'shchikov, A., Minier, V., Nguyên Luong, Q., Palmeirim, P., Pezzuto, S., Rivera-Ingraham, A., Russeil, D., Ward-Thompson, D. and White, G. J. 2015. From forced collapse to H ii region expansion in Mon R2: Envelope density structure and age determination with Herschel. Astronomy & Astrophysics 584 , A4. 10.1051/0004-6361/201526239
file

Tinetti, Giovanna, Drossart, Pierre, Eccleston, Paul, Hartogh, Paul, Isaak, Kate, Linder, Martin, Lovis, Christophe, Micela, Giusi, Ollivier, Marc, Puig, Ludovic, Ribas, Ignasi, Snellen, Ignas, Swinyard, Bruce, Allard, France, Barstow, Joanna, Cho, James, Coustenis, Athena, Cockell, Charles, Correia, Alexandre, Decin, Leen, de Kok, Remco, Deroo, Pieter, Encrenaz, Therese, Forget, Francois, Glasse, Alistair, Griffith, Caitlin, Guillot, Tristan, Koskinen, Tommi, Lammer, Helmut, Leconte, Jeremy, Maxted, Pierre, Mueller-Wodarg, Ingo, Nelson, Richard, North, Christopher E., Pallé, Enric, Pagano, Isabella, Piccioni, Guseppe, Pinfield, David, Selsis, Franck, Sozzetti, Alessandro, Stixrude, Lars, Tennyson, Jonathan, Turrini, Diego, Zapatero-Osorio, Mariarosa, Beaulieu, Jean-Philippe, Grodent, Denis, Guedel, Manuel, Luz, David, Nørgaard-Nielsen, Hans Ulrik, Ray, Tom, Rickman, Hans, Selig, Avri, Swain, Mark, Banaszkiewicz, Marek, Barlow, Mike, Bowles, Neil, Branduardi-Raymont, Graziella, du Foresto, Vincent Coudé, Gerard, Jean-Claude, Gizon, Laurent, Hornstrup, Allan, Jarchow, Christopher, Kerschbaum, Franz, Kovacs, Géza, Lagage, Pierre-Olivier, Lim, Tanya, Lopez-Morales, Mercedes, Malaguti, Giuseppe, Pace, Emanuele, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Vandenbussche, Bart, Wright, Gillian, Zapata, Gonzalo Ramos, Adriani, Alberto, Azzollini, Ruymán, Balado, Ana, Bryson, Ian, Burston, Raymond, Colomé, Josep, Crook, Martin, Di Giorgio, Anna, Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hoogeveen, Ruud, Ottensamer, Roland, Irshad, Ranah, Middleton, Kevin, Morgante, Gianluca, Pinsard, Frederic, Rataj, Mirek, Reess, Jean-Michel, Savini, Giorgio, Schrader, Jan-Rutger, Stamper, Richard, Winter, Berend, Abe, L., Abreu, M., Achilleos, N., Ade, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Adybekian, V., Affer, L., Agnor, C., Agundez, M., Alard, C., Alcala, J., Allende Prieto, C., Alonso Floriano, F. J., Altieri, F., Alvarez Iglesias, C. A., Amado, P., Andersen, A., Aylward, A., Baffa, C., Bakos, G., Ballerini, P., Banaszkiewicz, M., Barber, R. J., Barrado, D., Barton, E. J., Batista, V., Bellucci, G., Belmonte Avilés, J. A., Berry, D., Bézard, B., Biondi, D., Blecka, M., Boisse, I., Bonfond, B., Bordé, P., Börner, P., Bouy, H., Brown, L., Buchhave, L., Budaj, J., Bulgarelli, A., Burleigh, M., Cabral, A., Capria, M. T., Cassan, A., Cavarroc, C., Cecchi-Pestellini, C., Cerulli, R., Chadney, J., Chamberlain, S., Charnoz, S., Christian Jessen, N., Ciaravella, A., Claret, A., Claudi, R., Coates, A., Cole, R., Collura, A., Cordier, D., Covino, E., Danielski, C., Damasso, M., Deeg, H. J., Delgado-Mena, E., Del Vecchio, C., Demangeon, O., De Sio, A., De Wit, J., Dobrijévic, M., Doel, P., Dominic, C., Dorfi, E., Eales, Stephen ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Eiroa, C., Espinoza Contreras, M., Esposito, M., Eymet, V., Fabrizio, N., Fernández, M., Femenía Castella, B., Figueira, P., Filacchione, G., Fletcher, L., Focardi, M., Fossey, S., Fouqué, P., Frith, J., Galand, M., Gambicorti, L., Gaulme, P., García López, R. J., Garcia-Piquer, A., Gear, Walter ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Gerard, J.-C., Gesa, L., Giani, E., Gianotti, F., Gillon, M., Giro, E., Giuranna, M., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Gomez-Leal, I., Gonzalez Hernandez, J., González Merino, B., Graczyk, R., Grassi, D., Guardia, J., Guio, P., Gustin, J., Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Haigh, J., Hébrard, E., Heiter, U., Heredero, R. L., Herrero, E., Hersant, F., Heyrovsky, D., Hollis, M., Hubert, B., Hueso, R., Israelian, G., Iro, N., Irwin, P., Jacquemoud, S., Jones, G., Jones, H., Justtanont, K., Kehoe, T., Kerschbaum, F., Kerins, E., Kervella, P., Kipping, D., Koskinen, T., Krupp, N., Lahav, O., Laken, B., Lanza, N., Lellouch, E., Leto, G., Licandro Goldaracena, J., Lithgow-Bertelloni, C., Liu, S. J., Lo Cicero, U., Lodieu, N., Lognonné, P., Lopez-Puertas, M., Lopez-Valverde, M. A., Lundgaard Rasmussen, I., Luntzer, A., Machado, P., MacTavish, C., Maggio, A., Maillard, J.-P., Magnes, W., Maldonado, J., Mall, U., Marquette, J.-B., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Massi, F., Maurin, A.-S., Medvedev, A., Michaut, C., Miles-Paez, P., Montalto, M., Montañés Rodríguez, P., Monteiro, M., Montes, D., Morais, H., Morales, J. C., Morales-Calderón, M., Morello, G., Moro Martín, A., Moses, J., Moya Bedon, A., Murgas Alcaino, F., Oliva, E., Orton, G., Palla, F., Pancrazzi, M., Pantin, E., Parmentier, V., Parviainen, H., Peña Ramírez, K. Y., Peralta, J., Perez-Hoyos, S., Petrov, R., Pezzuto, S., Pietrzak, R., Pilat-Lohinger, E., Piskunov, N., Prinja, R., Prisinzano, L., Polichtchouk, I., Poretti, E., Radioti, A., Ramos, A. A., Rank-Lüftinger, T., Read, P., Readorn, K., Rebolo López, R., Rebordão, J., Rengel, M., Rezac, L., Rocchetto, M., Rodler, F., Sánchez Béjar, V. J., Sanchez Lavega, A., Sanromá, E., Santos, N., Sanz Forcada, J., Scandariato, G., Schmider, F.-X., Scholz, A., Scuderi, S., Sethenadh, J., Shore, S., Showman, A., Sicardy, B., Sitek, P., Smith, A., Soret, L., Sousa, S., Stiepen, A., Stolarski, M., Strazzulla, G., Tabernero, H. M., Tanga, P., Tecsa, M., Temple, J., Terenzi, L., Tessenyi, M., Testi, L., Thompson, S., Thrastarson, H., Tingley, B. W., Trifoglio, M., Martín Torres, J., Tozzi, A., Turrini, D., Varley, R., Vakili, F., de Val-Borro, M., Valdivieso, M. L., Venot, O., Villaver, E., Vinatier, S., Viti, S., Waldmann, I., Waltham, D., Ward-Thompson, D., Waters, R., Watkins, C., Watson, D., Wawer, P., Wawrzaszk, A., White, G., Widemann, T., Winek, W., Wi?niowski, T., Yelle, R., Yung, Y. and Yurchenko, S. N. 2015. The EChO science case. Experimental Astronomy 40 (2-3) , pp. 329-391. 10.1007/s10686-015-9484-8
file

Griffin, M. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Baselmans, J., Baryshev, A., Doyle, S. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9054-986X, Grim, M., Hargrave, P. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Klapwijk, T., Martin-Pintado, J., Monfardini, A., Neto, A., Steenbeck, H., Walker, I., Wood, K., D'Addabbo, A., Barry, P., Bideaud, A., Blazquez, B., Bueno, J., Calvo, M., Costa-Kramer, J-L, Ferrari, L., Gomez-Gutierrez, A., Goupy, J., Llombart, N. and Yates, S. 2015. SPACEKIDS: Kinetic inductance detector arrays for space applications. Presented at: 40th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves: IRMMW-THz 2015, Hong Kong, China, 23-28 Aug 2015. Proceedings 40th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves: IRMMW-THz. IEEE, 10.1109/IRMMW-THz.2015.7327546

Misawa, R., Bernard, J-Ph., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Andre, Y., deBernardis, P., Bautista, L., Boulade, O., Bousquet, E., Bouzit, M., Bray, N., Brysbaert, C., Buttice, V., Caillat, A., Chaigneau, M., Charra, M., Crane, B., Douchin, F., Doumayrou, E., Dubois, J. P., Engel, C., Etcheto, P., Evrard, J., Gelot, P., Gomes, A., Grabarnik, S., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Jonathan, A., Laureijs, R., Laurens, A., Lepennec, Y., Leriche, B., Longval, Y., Martignac, J., Marty, C., Marty, W., Maestre, S., Masi, S., Mirc, F., Montel, J., Montier, L., Mot, B., Narbonne, J., Nicot, J. -M., Otrio, Georges, Pajot, F., Perot, E., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Roudil, G., Saccoccio, M., Salatino, M., Savini, Giorgio, Simonella, O., Tauber, J., Tapie, P., Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 and Versepuech, G. 2015. PILOT end-to-end calibration results. Presented at: 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research (2015 - Tromsø), Tromsø, Norway, 7-12 June 2015. Published in: Ouwehand, L. ed. Proceedings 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research : 7-12 June 2015, Tromsø, Norway. EUROPEAN ROCKET AND BALLOON: PROGRAMMES AND RELATED RESEARCH. European Space Agency (730) Noordwijk, The Netherlands: European Space Agency, pp. 575-579.

Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Waldmann, I. P., MacTavish, C. J., Papageorgiou, Andreas, Amaral-Rogers, A., Varley, R., Coudé du Foresto, V., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Ollivier, M., Sarkar, Subhajit, Spencer, Locke, Swinyard, Bruce, Tessenyi, M. and Tinetti, G. 2015. EChOSim: The Exoplanet Characterisation Observatory software simulator. Experimental Astronomy , pp. 1-19. 10.1007/s10686-015-9471-0
file

Pattle, K., Ward-Thompson, D. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, J. M., White, G. J., Drabek-Maunder, E. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3476-2260, Buckle, J., Beaulieu, S. F., Berry, D. S., Broekhoven-Fiene, H., Currie, M. J., Fich, M., Hatchell, J., Kirk, H., Jenness, T., Johnstone, D., Mottram, J. C., Nutter, D., Pineda, J. E., Quinn, C., Salji, C., Tisi, S., Walker-Smith, S., Di Francesco, J., Hogerheijde, M. R., Andre, Ph., Bastien, P., Bresnahan, D., Butner, H., Chen, M., Chrysostomou, A., Coude, S., Davis, C. J., Duarte-Cabral, A., Fiege, J., Friberg, P., Friesen, R., Fuller, G. A., Graves, S., Greaves, J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3133-413X, Gregson, J., Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Holland, W., Joncas, G., Knee, L. B. G., Konyves, V., Mairs, S., Marsh, K., Matthews, B. C., Moriarty-Schieven, G., Rawlings, J., Richer, J., Robertson, D., Rosolowsky, E., Rumble, D., Sadavoy, S., Spinoglio, L., Thomas, H., Tothill, N., Viti, S., Wouterloot, J., Yates, J. and Zhu, M. 2015. The JCMT Gould Belt Survey: first results from the SCUBA-2 observations of the Ophiuchus molecular cloud and a virial analysis of its prestellar core population. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (1) , pp. 1094-1122. 10.1093/mnras/stv376
file

Hopwood, R., Polehampton, E. T., Valtchanov, I., Swinyard, Bruce, Fulton, T., Lu, N., Marchili, N., van der Wiel, M. H. D., Benielli, D., Imhof, P., Baluteau, J.- P., Pearson, C., Clements, D. L., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Lim, T. L., Makiwa, G., Naylor, D. A., Noble, G., Puga, E. and Spencer, Locke 2015. Systematic characterization of the Herschel SPIRE Fourier Transform Spectrometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (3) , pp. 2274-2303. 10.1093/mnras/stv353
file

Magdis, Georgios E., Rigopoulou, D., Hopwood, R., Huang, J.-S., Farrah, D., Pearson, C., Alonso-Herrero, Almudena, Bock, J. J., Clements, D., Cooray, A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Oliver, S., Perez Fournon, I., Riechers, D., Swinyard, Bruce, Scott, D., Thatte, N., Valtchanov, I. and Vaccari, M. 2014. A far-infrared spectroscopic survey of intermediate redshift (ultra) luminous infrared galaxies. Astrophysical Journal 796 (1) , 63. 10.1088/0004-637X/796/1/63
file

Misawa, R., Bernard, J-Ph., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, Y., de Bernardis, P., Bouzit, M., Charra, M., Crane, B., Dubois, J. P., Engel, C., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Leriche, B., Longval, Y., Maes, S., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Mot, B., Narbonne, J., Pajot, F., Pisano, Giampaolo ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4302-5681, Ponthieu, N., Ristorcelli, I., Rodriguez, L., Roudil, G., Salatino, M., Savini, Giorgio and Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918 2014. PILOT: a balloon-borne experiment to measure the polarized FIR emission of dust grains in the interstellar medium. Presented at: Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VII, Montreal, Quebec, Canada, 22 June 2014. Proc. SPIE 9153, Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy VII. , vol.9153 The International Society for Optical Engineering, 91531H. 10.1117/12.2055506

Rinehart, S. A., Rizzo, M., Benford, D. J., Fixsen, D. J., Veach, T. J., Dhabal, A., Leisawitz, D. T., Mundy, L. G., Silverberg, R. F., Barry, R. K., Staguhn, J. G., Barclay, R., Mentzell, J. E., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Klemencic, Georgina ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2125-9754, Savini, G. and Juanola-Parramon, R. 2014. The balloon experimental twin telescope for infrared interferometry (BETTII): An experiment for high angular resolution in the far-infrared. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 126 (941) , pp. 660-673. 10.1086/677402

Swinyard, Bruce, Polehampton, E. T., Hopwood, R., Valtchanov, I., Lu, N., Fulton, T., Benielli, D., Imhof, P., Marchili, N., Baluteau, J.- P., Bendo, G. J., Ferlet, M., Griffin, Matthew Jason ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Lim, T. L., Makiwa, G., Naylor, D. A., Orton, G. S., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Schulz, B., Sidher, S. D., Spencer, Locke, Van Der Wiel, M. H. D. and Wu, R. 2014. Calibration of the Herschel SPIRE Fourier Transform Spectrometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 440 (4) , pp. 3658-3674. 10.1093/mnras/stu409
file

Marsh, K. A. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Griffin, M. J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Palmeirim, P., Andre, Ph., Kirk, J., Stamatellos, D., Ward-Thompson, D. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Roy, A., Bontemps, S., Di Francesco, J., Elia, D., Hill, T., Konyves, V., Motte, F., Nguyen-Luong, Q., Peretto, N. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Rivera-Ingraham, A., Schneider, N., Spinoglio, L. and White, G. 2014. Properties of starless and prestellar cores in Taurus revealed by Herschel★ SPIRE/PACS imaging. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 439 (4) , pp. 3683-3693. 10.1093/mnras/stu219
file

Roy, A., André, Ph., Palmeirim, P., Attard, M., Könyves, V., Schneider, N., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Men’shchikov, A., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Marsh, Kenneth ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0107-7803, Abergel, A., Arzoumanian, D., Benedettini, M., Hill, T., Motte, F., Nguyen Luong, Q., Pezzuto, S., Rivera-Ingraham, A., Roussel, H., Rygl, K. L. J., Spinoglio, L., Stamatellos, D. and White, G. 2014. Reconstructing the density and temperature structure of prestellar cores from Herschel data: a case study for B68 and L1689B. Astronomy and Astrophysics 562 , A138. 10.1051/0004-6361/201322236
file

Rigopoulou, D., Hopwood, R., Magdis, G. E., Thatte, N., Swinyard, Bruce, Farrah, D., Huang, J.-S., Alonso-Herrero, A., Bock, J. J., Clements, D., Cooray, A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Oliver, S., Pearson, C., Riechers, D., Scott, D., Smith, A., Vaccari, M., Valtchanov, I. and Wang, L. 2014. Herschel observations of far-infrared cooling lines in intermediate redshift (ultra)-luminous infrared galaxies. Astrophysical Journal Letters 781 (1) , L15. 10.1088/2041-8205/781/1/L15

Dowell, C. Darren, Conley, A., Glenn, J., Arumugam, V., Asboth, V., Aussel, H., Bertoldi, F., Béthermin, M., Bock, J., Boselli, A., Bridge, C., Buat, V., Burgarella, D., Cabrera-Lavers, A., Casey, C. M., Chapman, S. C., Clements, D. L., Conversi, L., Cooray, A., Dannerbauer, H., De Bernardis, F., Ellsworth-Bowers, T. P., Farrah, D., Franceschini, A., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gurwell, M. A., Halpern, M., Hatziminaoglou, E., Heinis, S., Ibar, E., Ivison, R. J., Laporte, N., Marchetti, L., Martínez-Navajas, P., Marsden, G., Morrison, G. E., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Petitpas, G., Pérez-Fournon, I., Pohlen, M., Riechers, D., Rigopoulou, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Sayers, J., Schulz, B., Scott, Douglas, Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Streblyanska, A., Symeonidis, M., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vieira, J. D., Viero, M., Wang, L., Wardlow, J., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2014. HerMES: candidate high-redshift galaxies discovered with Hershel/Spire. Astrophysical Journal 780 (1) , 75. 10.1088/0004-637X/780/1/75
file

Naylor, David A., Baluteau, Jean-Paul, Bendo, George J., Benielli, Dominique, Fulton, Trevor R., Gom, Brad G., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hopwood, Rosalind, Imhof, Peter, Lim, Tanya L., Lu, Nanyao, Makiwa, Gibion, Marchili, Nicola, Orton, Glenn S., Papageorgiou, Andreas, Pearson, Chris, Polehampton, Edward T., Schulz, Bernard, Spencer, Locke, Swinyard, Bruce, Valtchanov, Ivan, van der Wiel, Matthijs H. D., Veenendaal, Ian T. and Wu, Ronin 2014. In-orbit performance of the Herschel/SPIRE imaging Fourier transform spectrometer: lessons learned. Presented at: Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Montréal, Quebec, Canada, 22 June 2014. Published in: Oschmann, Jacobus M., Clampin, Mark, Fazio, Giovanni G. and MacEwen, Howard A. eds. Proc. SPIE 9143, Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.9143 The International Society for Optical Engineering, 91432D. 10.1117/12.2054989

Roelfsema, Peter, Giard, Martin, Najarro, Francisco, Wafelbakker, Kees, Jellema, Willem, Jackson, Brian, Sibthorpe, Bruce, Audard, Marc, Doi, Yasuo, di Giorgio, Anna, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helmich, Frank, Kamp, Inga, Kerschbaum, Franz, Meyer, Michael, Naylor, David, Onaka, Takashi, Poglitch, Albrecht, Spinoglio, Luigi, van der Tak, Floris and Vandenbussche, Bart 2014. SAFARI new and improved: extending the capabilities of SPICA's imaging spectrometer. Presented at: Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Montréal, Quebec, Canada, 22 June 2014. Published in: Oschmann, Jacobus M., Clampin, Mark, Fazio, Giovanni G. and MacEwen, Howard A. eds. Proc. SPIE 9143, Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. , vol.9143 The International Society for Optical Engineering, 91431K. 10.1117/12.2056449

Bendo, G. J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Bock, J. J., Conversi, L., Dowell, C. D., Lim, T., Lu, N., North, Christopher E., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pohlen, M., Polehampton, E. T., Schulz, B., Shupe, D. L., Sibthorpe, B., Spencer, Locke, Swinyard, B. M., Valtchanov, I. and Xu, C. K. 2013. Flux calibration of the Herschel-SPIRE photometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 433 (4) , pp. 3062-3078. 10.1093/mnras/stt948

Wu, R., Polehampton, E. T., Etxaluze, M., Makiwa, G., Naylor, D. A., Salji, C., Swinyard, B. M., Ferlet, M., van der Wiel, M. H. D., Smith, A. J., Fulton, T., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Baluteau, J.-P., Benielli, D., Glenn, J., Hopwood, R., Imhof, P., Lim, T., Lu, N., Panuzzo, P., Pearson, C., Sidher, S. and Valtchanov, I. 2013. Observing extended sources with the Herschel SPIRE Fourier Transform Spectrometer. Astronomy and Astrophysics 556 , A116. 10.1051/0004-6361/201321837

Kirk, Jason M., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Palmeirim, P., Andre, Ph., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Koenyves, V., Bernard, J. -P., Nutter, David John, Sibthorpe, Bruce, Di Francesco, J., Abergel, A., Arzoumanian, D., Benedettini, M., Bontemps, S., Elia, D., Hennemann, M., Hill, T., Men'shchikov, A., Motte, F., Nguyen-Luong, Q., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Rygl, K. L. J., Sadavoy, S. I., Schisano, E., Schneider, N., Testi, L. and White, G. 2013. First results from the Herschel(star) Gould Belt Survey in Taurus. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 432 (2) , pp. 1424-1433. 10.1093/mnras/stt561

Symeonidis, M., Vaccari, M., Berta, S., Page, M. J., Lutz, D., Arumugam, V., Aussel, H., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Capak, P. L., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Farrah, D., Franceschini, A., Giovannoli, E., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Hwang, H.- S., Ibar, E., Ilbert, O., Ivison, R. J., Floc'h, E. L., Lilly, S., Kartaltepe, J. S., Magnelli, B., Magdis, G., Marchetti, L., Nguyen, H. T., Nordon, R., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Papageorgiou, Andreas, Patel, H., Pearson, C. P., Perez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Popesso, P., Pozzi, F., Rigopoulou, D., Riguccini, L., Rosario, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Salvato, M., Schulz, B., Scott, D., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Valtchanov, I., Wang, L., Xu, C. K., Zemcov, M. and Wuyts, S. 2013. The Herschel census of infrared SEDs through cosmic time. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 431 (3) , pp. 2317-2340. 10.1093/mnras/stt330

Schneider, N., Csengeri, T., Hennemann, M., Motte, F., Didelon, P., Federrath, C., Bontemps, S., Di Francesco, J., Arzoumanian, D., Minier, V., Andre, Ph., Hill, T., Zavagno, A., Nguyen-Luong, Q., Attard, M., Bernard, J. -Ph., Elia, D., Fallscheer, C., Griffin, Matthew J ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kirk, Jason M., Klessen, R., Koenyves, V., Martin, P., Men'shchikov, A., Palmeirim, P., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pestalozzi, M., Russeil, D., Sadavoy, S., Sousbie, T., Testi, L., Tremblin, P., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761 and White, G. 2013. Cluster-formation in the Rosette molecular cloud at the junctions of filaments (Corrigendum). Astronomy and Astrophysics 551 , C1. 10.1051/0004-6361/201118566e
file

Palmeirim, P., André, Ph., Kirk, Jason Matthew, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Arzoumanian, D., Könyves, V., Didelon, P., Schneider, N., Benedettini, M., Bontemps, S., Di Francesco, J., Elia, D., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hennemann, M., Hill, T., Martin, P. G., Men'shchikov, A., Molinari, S., Motte, F., Nguyen Luong, Q., Nutter, David John, Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Roy, A., Rygl, K. L. J., Spinoglio, L. and White, G. L. 2013. Herschel view of the Taurus B211/3 filament and striations: evidence of filamentary growth? Astronomy and Astrophysics 550 , A38. 10.1051/0004-6361/201220500
file

Palmeirim, P., André, Ph., Kirk, Jason Matthew, Ward-Thompson, D., Arzoumanian, D., Könyves, V., Didelon, P., Schneider, N., Benedettini, M., Bontemps, S., Di Francesco, J., Elia, D., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hennemann, M., Hill, T., Martin, P. G., Men?shchikov, A., Molinari, S., Motte, F., Nguyen Luong, Q., Nutter, David John, Peretto, N., Pezzuto, S., Roy, A., Rygl, K. L. J., Spinoglio, L. and White, G. L. 2013. Herschelview of tHE Taurus B211/3 filament and striations: evidence of filamentary growth? Astronomy and Astrophysics 550 , A38. 10.1051/0004-6361/201220500

Wardlow, Julie L., Cooray, Asantha, De Bernardis, Francesco, Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Baker, A. J., Béthermin, M., Blundell, R., Bock, J., Boselli, A., Bridge, C., Buat, V., Burgarella, D., Bussmann, R. S., Cabrera-Lavers, A., Calanog, J., Carpenter, J. M., Casey, C. M., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Chapin, E., Chapman, S. C., Clements, D. L., Conley, A., Cox, P., Dowell, C. D., Dye, S., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Ferrero, P., Franceschini, A., Frayer, D. T., Frazer, C., Fu, Hai, Gavazzi, R., Glenn, J., González Solares, E. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gurwell, M. A., Harris, A. I., Hatziminaoglou, E., Hopwood, R., Hyde, A., Ibar, E., Ivison, R. J., Kim, S., Lagache, G., Levenson, L., Marchetti, L., Marsden, G., Martinez-Navajas, P., Negrello, M., Neri, R., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Riechers, D., Rigopoulou, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, D., Scoville, N., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Streblyanska, A., Strom, A., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vieira, J. D., Viero, M., Wang, L., Xu, C. K., Yan, L. and Zemcov, M. 2013. HerMES: Candidate gravitationally lensed galaxies and lensing statistics at submillimeter wavelengths. Astrophysical Journal 762 (1) , 59. 10.1088/0004-637X/762/1/59

Schneider, N., André, Ph., Könyves, V., Bontemps, S., Motte, F., Federrath, C., Ward-Thompson, D., Arzoumanian, D., Benedettini, M., Bressert, E., Didelon, P., Di Francesco, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hennemann, M., Hill, T., Palmeirim, P., Pezzuto, S., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Roy, A., Rygl, K. L. J., Spinoglio, L. and White, G. 2013. What determines the density structure of molecular clouds? A case study of Orion B with Herschel. Astrophysical Journal Letters 766 (2) , L17. 10.1088/2041-8205/766/2/L17

Pearson, Chris, Lim, Tanya, North, Christopher E., Bendo, George, Conversi, Luca, Dowell, Darren, Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Jin, Terry, Laporte, Nicolas, Papageorgiou, Andreas, Schulz, Bernhard, Shupe, Dave, Smith, Anthony J. and Xu, Kevin 2013. SPIRE point source photometry: within the Herschel interactive processing environment (HIPE). Experimental Astronomy 37 (2) , pp. 175-194. 10.1007/s10686-013-9351-4

Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, North, Christopher E., Schulz, B., Amaral-Rogers, Alex, Bendo, G., Bock, J., Conversi, L., Conley, A., Dowell, C. D., Ferlet, M., Glenn, J., Lim, T., Pearson, C., Pohlen, M., Sibthorpe, B., Spencer, L., Swinyard, B. and Valtchanov, I. 2013. Flux calibration of broad-band far-infrared and submillimetre photometric instruments: theory and application to Herschel-SPIRE. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 434 (2) , pp. 992-1004. 10.1093/mnras/stt999
file

Fallscheer, C., Reid, M. A., Di Francesco, J., Martin, P. G., Hill, T., Hennemann, M., Nguyen-Luong, Q., Motte, F., Men'shchikov, A., André, Ph., Ward-Thompson, D., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kirk, J., Konyves, V., Rygl, K. L. J., Sadavoy, S., Sauvage, M., Schneider, N., Anderson, L. D., Benedettini, M., Bernard, J.-P., Bontemps, S., Ginsburg, A., Molinari, S., Polychroni, D., Rivera-Ingraham, A., Roussel, H., Testi, L., White, G., Williams, J. P., Wilson, C. D., Wong, M. and Zavagno, A. 2013. Herschel reveals massive cold clumps in NGC 7538. Astrophysical Journal 773 (2) , 102. 10.1088/0004-637X/773/2/102

Viero, M. P., Wang, L., Zemcov, M., Addison, G., Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Béthermin, M., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Burgarella, D., Casey, C. M., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., De Zotti, G., Dowell, C. D., Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Heinis, S., Ibar, E., Ivison, R. J., Lagache, G., Levenson, L., Marchetti, L., Marsden, G., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rigopoulou, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, D., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vieira, J. D., Wardlow, J. and Xu, C. K. 2013. HerMES: Cosmic infrared background anisotropies and the clustering of dusty star-forming galaxies. Astrophysical Journal 772 (1) , 77. 10.1088/0004-637X/772/1/77

Gruppioni, C., Pozzi, F., Rodighiero, G., Delvecchio, I., Berta, S., Pozzetti, L., Zamorani, G., Andreani, P., Cimatti, A., Ilbert, O., Le Floc'h, E., Lutz, D., Magnelli, B., Marchetti, L., Monaco, P., Nordon, R., Oliver, S., Popesso, P., Riguccini, L., Roseboom, I., Rosario, D. J., Sargent, M., Vaccari, M., Altieri, B., Aussel, H., Bongiovanni, A., Cepa, J., Daddi, E., Dominguez-Sanchez, H., Elbaz, D., Forster Schreiber, N., Genzel, R., Iribarrem, A., Magliocchetti, M., Maiolino, R., Poglitsch, A., Perez Garcia, A., Sanchez-Portal, M., Sturm, E., Tacconi, L., Valtchanov, I., Amblard, A., Arumugam, V., Bethermin, M., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Burgarella, D., Castro-Rodriguez, N., Cava, A., Chanial, P., Clements, D. L., Conley, A., Cooray, A., Dowell, C. D., Dwek, E., Eales, S., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Isaak, K., Ivison, R. J., Lagache, G., Levenson, L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Mainetti, G., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Perez-Fournon, I., Pohlen, M., Rigopoulou, D., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, D., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vigroux, L., Wang, L., Wright, G., Xu, C. K., Zemcov, M., Bardelli, S., Carollo, M., Contini, T., Le Fevre, O., Lilly, S., Mainieri, V., Renzini, A., Scodeggio, M. and Zucca, E. 2013. The Herschel PEP/HerMES luminosity function - I. Probing the evolution of PACS selected Galaxies to z  = 4. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 432 (1) , pp. 23-52. 10.1093/mnras/stt308

Zemcov, M., Blain, A., Cooray, A., Béthermin, M., Bock, J., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Dowell, C. D., Farrah, D., Glenn, J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Jullo, E., Kneib, J.-P., Marsden, G., Nguyen, H. T., Oliver, S. J., Richard, J., Roseboom, I. G., Schulz, B., Scott, Douglas, Shupe, D. L., Smith, A. J., Valtchanov, I., Viero, M., Wang, L. and Wardlow, J. 2013. HerMES: A deficit in the surface brightness of the cosmic infrared background due to galaxy cluster gravitational lensing. Astrophysical Journal Letters 769 (2) , L31. 10.1088/2041-8205/769/2/L31

Tinetti, G., Beaulieu, J. P., Henning, T., Meyer, M., Micela, G., Ribas, I., Stam, D., Swain, M., Krause, O., Ollivier, M., Pace, E., Swinyard, B., Aylward, A., Boekel, R., Coradini, A., Encrenaz, T., Snellen, I., Zapatero-Osorio, M. R., Bouwman, J., Cho, J. Y-K., Coudé de Foresto, V., Guillot, T., Lopez-Morales, M., Mueller-Wodarg, I., Palle, E., Selsis, F., Sozzetti, A., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Achilleos, N., Adriani, A., Agnor, C. B., Afonso, C., Prieto, C. Allende, Bakos, G., Barber, R. J., Barlow, M., Batista, V., Bernath, P., Bézard, B., Bordé, P., Brown, L. R., Cassan, A., Cavarroc, C., Ciaravella, A., Cockell, C., Coustenis, A., Danielski, C., Decin, L., Kok, R. De, Demangeon, O., Deroo, P., Doel, P., Drossart, P., Fletcher, L. N., Focardi, M., Forget, F., Fossey, S., Fouqué, P., Frith, J., Galand, M., Gaulme, P., Hernández, J. I. González, Grasset, O., Grassi, D., Grenfell, J. L., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Griffith, C. A., Grözinger, U., Guedel, M., Guio, P., Hainaut, O., Hargreaves, R., Hauschildt, P. H., Heng, K., Heyrovsky, D., Hueso, R., Irwin, P., Kaltenegger, L., Kervella, P., Kipping, D., Koskinen, T. T., Kovács, G., Barbera, A., Lammer, H., Lellouch, E., Leto, G., Lopez Morales, M., Lopez Valverde, M. A., Lopez-Puertas, M., Lovis, C., Maggio, A., Maillard, J. P., Maldonado Prado, J., Marquette, J. B., Martin-Torres, F. J., Maxted, P., Miller, S., Molinari, S., Montes, D., Moro-Martin, A., Moses, J. I., Mousis, O., Nguyen Tuong, N., Nelson, R., Orton, G. S., Pantin, E., Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Pezzuto, S., Pinfield, D., Poretti, E., Prinja, R., Prisinzano, L., Rees, J. M., Reiners, A., Samuel, B., Sánchez-Lavega, A., Forcada, J. Sanz, Sasselov, D., Savini, G., Sicardy, B., Smith, A., Stixrude, L., Strazzulla, G., Tennyson, J., Tessenyi, M., Vasisht, G., Vinatier, S., Viti, S., Waldmann, I., White, G. J., Widemann, T., Wordsworth, R., Yelle, R., Yung, Y. and Yurchenko, S. N. 2012. EChO - Exoplanet Characterisation Observatory. Experimental Astronomy 34 (2) , pp. 311-353. 10.1007/s10686-012-9303-4

Oliver, S. J., Bock, J., Altieri, B., Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Babbedge, T., Beelen, A., Béthermin, M., Blain, A., Boselli, A., Bridge, C., Brisbin, D., Buat, V., Burgarella, D., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Cirasuolo, M., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Dubois, E. N., Dwek, E., Dye, S., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Farrah, D., Feltre, A., Ferrero, P., Fiolet, N., Fox, M., Franceschini, A., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Giovannoli, E., Glenn, J., Gong, Y., González Solares, E. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Harwit, M., Hatziminaoglou, E., Heinis, S., Hurley, P., Hwang, H. S., Hyde, A., Ibar, E., Ilbert, O., Isaak, K., Ivison, R. J., Lagache, G., Le Floc'h, E., Levenson, L., Faro, B. L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Magdis, G., Mainetti, G., Marchetti, L., Marsden, G., Marshall, J., Mortier, A. M. J., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Omont, A., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Patel, H., Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rigopoulou, D., Riguccini, L., Rizzo, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Sánchez Portal, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vieira, J. D., Viero, M., Vigroux, L., Wang, L., Ward, R., Wardlow, J., Wright, G., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2012. The Herschel Multi-tiered Extragalactic Survey: HerMES. Monthly Notices Royal Astronomical Society 424 (3) , pp. 1614-1635. 10.1111/j.1365-2966.2012.20912.x

Ubertini, Pietro, Gehrels, Neil, Corbett, Ian, de Bernardis, Paolo, Machado, Marcos, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hauser, Michael, Manchanda, Ravinder K., Kawai, Nobuyuki, Zhang, Shuang-Nan and Pavlinsky, Mikhail 2012. Future of space astronomy: A global road map for the next decades. Advances in Space Research 50 (1) , pp. 1-55. 10.1016/j.asr.2012.03.009

Wilcock, Lucy Ann, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, Jason M., Stamatellos, Dimitrios, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Battersby, C., Elia, D., Fuller, G. A., DiGiorgio, A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Molinari, S., Martin, P., Mottram, J. C., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pestalozzi, M., Schisano, E., Smith, H. A. and Thompson, M. A. 2012. Isolated starless cores in infrared dark clouds in the Hi-GAL survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 424 (1) , pp. 716-727. 10.1111/j.1365-2966.2012.21264.x

Hill, T., Motte, F., Didelon, P., White, G. J., Marston, A. P., Nguyên Luong, Q., Bontemps, S., André, Ph., Schneider, N., Hennemann, M., Sauvage, M., Di Francesco, J., Minier, V., Anderson, L. D., Bernard, J. P., Elia, D., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Li, J. Z., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Polychroni, D., Roussel, H., Rygl, K. L. J., Schisano, E., Sousbie, T., Testi, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761 and Zavagno, A. 2012. The M 16 molecular complex under the influence of NGC6611 - Herschel’s perspective of the heating effect on the Eagle Nebula. Astronomy & Astrophysics 542 , A114. 10.1051/0004-6361/201219009
file

Wilcock, Lucy Ann, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, Jason M., Stamatellos, Dimitrios, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Elia, D., Fuller, G. A., DiGiorgio, A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Molinari, S., Martin, P., Mottram, J. C., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pestalozzi, M., Schisano, E., Plume, R., Smith, H. A. and Thompson, M. A. 2012. Cores in infrared dark clouds (IRDCs) seen in the Hi-GAL survey between l= 300° and 330°. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 422 (2) , pp. 1071-1082. 10.1111/j.1365-2966.2012.20680.x

Schneider, N., Csengeri, T., Hennemann, M., Motte, F., Didelon, P., Federrath, C., Bontemps, S., Di Francesco, J., Arzoumanian, D., Minier, V., André, Ph., Hill, T., Zavagno, A., Nguyen-Luong, Q., Attard, M., Bernard, J.-Ph., Elia, D., Fallscheer, C., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kirk, Jason M., Klessen, R., Könyves, V., Martin, P., Men'shchikov, A., Palmeirim, P., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pestalozzi, M., Russeil, D., Sadavoy, S., Sousbie, T., Testi, L., Tremblin, P., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761 and White, G. 2012. Cluster-formation in the Rosette molecular cloud at the junctions of filaments [Letter]. Astronomy and Astrophysics 540 , L11. 10.1051/0004-6361/201118566
file

Roseboom, I. G., Ivison, R. J., Greve, T. R., Amblard, A., Arumugam, V., Auld, Robbie Richard, Aussel, H., Bethermin, M., Blain, A., Bock, J., Boselli, A., Brisbin, D., Buat, V., Burgarella, D., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Chapin, E., Chapman, S., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Dunlop, J. S., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Isaak, Kate Gudrun, Lagache, G., Levenson, L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Mainetti, G., Marchetti, L., Marsden, G., Morrison, G., Mortier, A. M. J., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rigopoulou, D., Rizzo, D., Rodighiero, G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vieira, J. D., Viero, M. P., Vigroux, L., Wardlow, J., Wang, L., Wright, G., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2012. The Herschel Multi-tiered Extragalactic Survey: SPIRE-mm photometric redshifts. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 419 (4) , pp. 2758-2773. 10.1111/j.1365-2966.2011.19827.x

Juanola-Parramon, Roser, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Grainger, William F., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Savini, Giorgio, Spencer, Locke and Swinyard, Bruce 2012. A Space-based Far Infrared Interferometer (FIRI) instrument simulator and test-bed implementation. Presented at: Optical Systems Design 2012, Barcelona, Spain, 26 November 2012. Published in: Mazuray, L., Wartmann, R., Wood, A. P., de la Fuente, M. C., Tissot, J.-L. M., Raynor, J. M., Kidger, T. E., David, S., Benítez, P., Smith, D. G., Wyrowski, F. and Erdmann, A. eds. Optical Systems Design 2012. Proceedings of the SPIE (8550) Bellingham, WA: SPIE, 10.1117/12.2014327

Martin, Peter G., Roy, Arabindo, Bontemps, Sylvain, Miville-Deschênes, Marc-Antoine, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, James J., Chapin, Edward L., Devlin, Mark J., Dicker, Simon R., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, Joshua O., Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, David H., Klein, Jeff, Marsden, Gaelen, Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, Calvin B., Olmi, Luca, Patanchon, Guillaume, Rex, Marie, Scott, Douglas, Semisch, Christopher, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, Gregory S., Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2012. Evidence for environmental changes in the submillimeter dust opacity. Astrophysical Journal 751 (1) , 28. 10.1088/0004-637X/751/1/28

Smith, A. J., Wang, L., Oliver, S. J., Auld, Robbie Richard, Bock, J., Brisbin, D., Burgarella, D., Chanial, P., Chapin, E., Clements, D. L., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Ivison, R. J., Mortier, A. M. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Savage, R., Scott, Douglas, Seymour, N., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vigroux, L., Ward, R., Wright, G. and Zemcov, M. 2012. HerMES: point source catalogues from deep Herschel-SPIRE observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 419 (1) , pp. 377-389. 10.1111/j.1365-2966.2011.19709.x

Page, M. J., Symeonidis, M., Vieira, J. D., Altieri, B., Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Babbedge, T., Blain, A., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Dubois, E. N., Dunlop, J. S., Dwek, E., Dye, S., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Farrah, D., Fox, M., Franceschini, A., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Isaak, K., Ivison, R. J., Lagache, G., Levenson, L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Mainetti, G., Marchetti, L., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Rigopoulou, D., Riguccini, L., Rizzo, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Portal, M. Sánchez, Schulz, B., Scott, D., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Viero, M., Vigroux, L., Wang, L., Ward, R., Wright, G., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2012. The suppression of star formation by powerful active galactic nuclei [Letter]. Nature 485 (7397) , pp. 213-216. 10.1038/nature11096

Grainger, William F., Juanola-Parramon, Roser, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Liggins, Flo, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Savini, Giorgio and Swinyard, Bruce 2012. Demonstration of spectral and spatial interferometry at THz frequencies. Applied Optics 51 (12) , pp. 2202-2211. 10.1364/AO.51.002202

Béthermin, M., Le Floc'h, E., Ilbert, O., Conley, A., Lagache, G., Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Berta, S., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Casey, C. M., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Clements, D. L., Cooray, A., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Heinis, S., Ibar, E., Ivison, R. J., Kartaltepe, J. S., Levenson, L., Magdis, G., Marchetti, L., Marsden, G., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rigopoulou, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Salvato, M., Schulz, B., Scott, D., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vieira, J. D., Viero, M., Wang, L., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2012. HerMES: deep number counts at 250μm, 350μm and 500μm in the COSMOS and GOODS-N fields and the build-up of the cosmic infrared background. Astronomy and Astrophysics 542 , A58. 10.1051/0004-6361/201118698

Roelfsema, Peter, Giard, Martin, Najarro, Francisco, Wafelbakker, Kees, Jellema, Willem, Jackson, Brian, Swinyard, Bruce, Audard, Marc, Doi, Yasuo, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helmich, Frank, Kerschbaum, Franz, Meyer, Michael, Naylor, David, Nielsen, Hans, Olofsson, Göran, Poglitsch, Albrecht, Spinoglio, Luigi, Vandenbussche, Bart, Isaak, Kate and Goicoechea, Javier R. 2012. The SAFARI imaging spectrometer for the SPICA space observatory. Presented at: Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, Amsterdam, Netherlands, 1 July 2012. Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave. Proceedings of the SPIE (8442) Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 84420R. 10.1117/12.927010

Mitchell-Wynne, K., Cooray, A., Gong, Y., Béthermin, M., Bock, J., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew J. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Marchetti, L., Oliver, S. J., Page, M. J., P'erez-Fournon, I., Schulz, B., Scott, D., Smidt, J., Smith, A., Vaccari, M., Vigroux, L., Wang, L., Wardlow, J. L. and Zemcov, M. 2012. HerMES: A statistical measurement of the redshift distribution of Herschel-Spire sources using the cross-correlation technique. Astrophysical Journal 753 (1) , 23. 10.1088/0004-637X/753/1/23

Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Aghanim, N., Ansari, R., Arnaud, M., Ashdown, M., Aumont, J., Banday, A. J., Bartelmann, M., Bartlett, J. G., Battaner, E., Benabed, K., Benoît, A., Bernard, J.-P., Bersanelli, M., Bhatia, R., Bock, J. J., Bond, J. R., Borrill, J., Bouchet, F. R., Boulanger, F., Bradshaw, T., Bréelle, E., Bucher, M., Camus, P., Cardoso, J.-F., Catalano, A., Challinor, A., Chamballu, A., Charra, J., Charra, M., Chary, R.-R., Chiang, C., Church, S., Clements, D. L., Colombi, S., Couchot, F., Coulais, A., Cressiot, C., Crill, B. P., Crook, M., de Bernardis, P., Delabrouille, J., Delouis, J.-M., Désert, F.-X., Dolag, K., Dole, H., Doré, O., Douspis, M., Efstathiou, G., Eng, P., Filliard, C., Forni, O., Fosalba, P., Fourmond, J.-J., Ganga, K., Giard, M., Girard, D., Giraud-Héraud, Y., Gispert, R., Górski, K. M., Gratton, S., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Guyot, G., Haissinski, J., Harrison, D., Helou, G., Henrot-Versillé, S., Hernández-Monteagudo, C., Hildebrandt, S. R., Hills, R., Hivon, E., Hobson, M., Holmes, W. A., Huffenberger, K. M., Jaffe, A. H., Jones, W. C., Kaplan, J., Kneissl, R., Knox, L., Lagache, G., Lamarre, J.-M., Lami, P., Lange, A. E., Lasenby, A., Lavabre, A., Lawrence, C. R., Leriche, B., Leroy, C., Longval, Y., Macías-Pérez, J. F., Maciaszek, T., MacTavish, C. J., Maffei, B., Mandolesi, N., Mann, R., Mansoux, B., Masi, S., Matsumura, T., McGehee, P., Melin, J.-B., Mercier, C., Miville-Deschênes, M.-A., Moneti, A., Montier, L., Mortlock, D., Murphy, A., Nati, F., Netterfield, C. B., Nørgaard-Nielsen, H. U., North, Christopher E., Noviello, F., Novikov, D., Osborne, S., Paine, C., Pajot, F., Patanchon, G., Peacocke, T., Pearson, T. J., Perdereau, O., Perotto, L., Piacentini, F., Piat, M., Plaszczynski, S., Pointecouteau, E., Pons, R., Ponthieu, N., Prézeau, G., Prunet, S., Puget, J.-L., Reach, W. T., Renault, C., Ristorcelli, I., Rocha, G., Rosset, C., Roudier, G., Rowan-Robinson, M., Rusholme, B., Santos, D., Savini, Giorgio, Schaefer, B. M., Shellard, P., Spencer, Locke, Starck, J.-L., Stassi, P., Stolyarov, V., Stompor, R., Sudiwala, Rashmikant V. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3240-5304, Sunyaev, R., Sygnet, J.-F., Tauber, J. A., Thum, C., Torre, J.-P., Touze, F., Tristram, M., Van Leeuwen, F., Vibert, L., Vibert, D., Wade, L. A., Wandelt, B. D., White, S. D. M., Wiesemeyer, H., Woodcraft, Adam, Yurchenko, V., Yvon, D. and Zacchei, A. 2011. Planck early results. IV. First assessment of the High Frequency Instrument in-flight performance. Astronomy and Astrophysics 536 , A4. 10.1051/0004-6361/201116487
file

Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Aghanim, N., Ansari, R., Arnaud, M., Ashdown, M., Aumont, J., Banday, A. J., Bartelmann, M., Bartlett, J. G., Battaner, E., Benabed, K., Benoît, A., Bernard, J.-P., Bersanelli, M., Bock, J. J., Bond, J. R., Borrill, J., Bouchet, F. R., Boulanger, F., Bradshaw, T., Bucher, M., Cardoso, J.-F., Castex, G., Catalano, A., Challinor, A., Chamballu, A., Chary, R.-R., Chen, X., Chiang, C., Church, S., Clements, D. L., Colley, J.-M., Colombi, S., Couchot, F., Coulais, A., Cressiot, C., Crill, B. P., Crook, M., de Bernardis, P., Delabrouille, J., Delouis, J.-M., Désert, F.-X., Dolag, K., Dole, H., Doré, O., Douspis, M., Dunkley, J., Efstathiou, G., Filliard, C., Forni, O., Fosalba, P., Ganga, K., Giard, M., Girard, D., Giraud-Héraud, Y., Gispert, R., Górski, K. M., Gratton, S., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Guyot, G., Haissinski, J., Harrison, D., Helou, G., Henrot-Versillé, S., Hernández-Monteagudo, C., Hildebrandt, S. R., Hills, R., Hivon, E., Hobson, M., Holmes, W. A., Huffenberger, K. M., Jaffe, A. H., Jones, W. C., Kaplan, J., Kneissl, R., Knox, L., Kunz, M., Lagache, G., Lamarre, J.-M., Lange, A. E., Lasenby, A., Lavabre, A., Lawrence, C. R., Le Jeune, M., Leroy, C., Lesgourgues, J., Macías-Pérez, J. F., MacTavish, C. J., Maffei, B., Mandolesi, N., Mann, R., Marleau, F., Marshall, D. J., Masi, S., Matsumura, T., McAuley, I., McGehee, P., Melin, J.-B., Mercier, C., Mitra, S., Miville-Deschênes, M.-A., Moneti, A., Montier, L., Mortlock, D., Murphy, A., Nati, F., Netterfield, C. B., Nørgaard-Nielsen, H. U., North, Christopher E., Noviello, F., Novikov, D., Osborne, S., Pajot, F., Patanchon, G., Peacocke, T., Pearson, T. J., Perdereau, O., Perotto, L., Piacentini, F., Piat, M., Plaszczynski, S., Pointecouteau, E., Ponthieu, N., Prézeau, G., Prunet, S., Puget, J.-L., Reach, W. T., Remazeilles, M., Renault, C., Riazuelo, A., Ristorcelli, I., Rocha, G., Rosset, C., Roudier, G., Rowan-Robinson, M., Rusholme, B., Saha, R., Santos, D., Savini, G., Schaefer, B. M., Shellard, P., Spencer, Locke, Starck, J.-L., Stolyarov, V., Stompor, R., Sudiwala, Rashmikant V. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3240-5304, Sunyaev, R., Sutton, D., Sygnet, J.-F., Tauber, J. A., Thum, C., Torre, J.-P., Touze, F., Tristram, M., Van Leeuwen, F., Vibert, L., Vibert, D., Wade, L. A., Wandelt, B. D., White, S. D. M., Wiesemeyer, H., Woodcraft, Adam, Yurchenko, V., Yvon, D. and Zacchei, A. 2011. Planck early results. VI. The High Frequency Instrument data processing. Astronomy & Astrophysics 536 , A6. 10.1051/0004-6361/201116462
file

Symeonidis, M., Georgakakis, A., Seymour, N., Auld, Robbie Richard, Bock, J., Brisbin, D., Buat, V., Burgarella, D., Chanial, P., Clements, D. L., Cooray, A., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Ivison, R. J., Mortier, A. M. J., Oliver, S. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, M., Rawlings, J. I., Raymond, G., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Scott, Douglas, Smith, A. J., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L. and Wright, G. 2011. Herschel/HerMES: The X-ray-Infrared correlation for star-forming galaxies at z~1. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 417 (3) , pp. 2239-2252. 10.1111/j.1365-2966.2011.19405.x

Nguyên Luong, Q., Motte, F., Hennemann, M., Hill, T., Rygl, K. L. J., Schneider, N., Bontemps, S., Men'shchikov, A., André, Ph., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Anderson, L. D., Arzoumanian, D., Deharveng, L., Didelon, P., Di Francesco, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Kirk, Jason M., Könyves, V., Martin, P. G., Maury, A., Minier, V., Molinari, S., Pestalozzi, M., Pezzuto, S., Reid, M., Roussel, H., Sauvage, M., Schuller, F., Testi, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G. J. and Zavagno, A. 2011. The Herschel view of massive star formation in G035.39-00.33: dense and cold filament of W48 undergoing a mini-starburst. Astronomy and Astrophysics 535 , A76. 10.1051/0004-6361/201117831
file

Hill, T., Motte, F., Didelon, P., Bontemps, S., Minier, V., Hennemann, M., Schneider, N., André, Ph., Men'shchikov, A., Anderson, L. D., Arzoumanian, D., Bernard, J.-P., Di Francesco, J., Elia, D., Giannini, T., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Könyves, V., Kirk, Jason M., Marston, A. P., Martin, P. G., Molinari, S., Nguyen Luong, Q., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Roussel, H., Sauvage, M., Sousbie, T., Testi, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G. J., Wilson, C. D. and Zavagno, A. 2011. Filaments and ridges in Vela C revealed by Herschel: from low-mass to high-mass star-forming sites. Astronomy and Astrophysics 533 , A94. 10.1051/0004-6361/201117315
file

Burgarella, D., Heinis, S., Magdis, G., Auld, Robbie Richard, Blain, A., Bock, J., Brisbin, D., Buat, V., Chanial, P., Clements, D. L., Cooray, A., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Franceschini, A., Giovannoli, E., Glenn, J., González Solares, E. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hwang, H. S., Ilbert, O., Marchetti, L., Mortier, A. M. J., Oliver, S. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rigopoulou, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Scott, Douglas, Seymour, N., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Viero, M., Vigroux, L., Wang, L. and Wright, G. 2011. HerMES: Lyman break galaxies individually detected at 0.7 Z ≤ z ≤ 2.0 in goods-n with HERSCHEL/spire. Astrophysical Journal 734 (1) , L12. 10.1088/2041-8205/734/1/L12

Wang, L., Cooray, A., Farrah, D., Amblard, A., Auld, Robbie Richard, Bock, J., Brisbin, D., Burgarella, D., Chanial, P., Clements, D. L., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Franceschini, A., Glenn, J., Gong, Y., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Heinis, S., Ibar, E., Ivison, R. J., Mortier, A. M. J., Oliver, S. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Scott, Douglas, Serra, P., Seymour, N., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Vigroux, L. and Wright, G. 2011. HerMES: detection of cosmic magnification of submillimetre galaxies using angular cross-correlation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 414 (1) , pp. 596-601. 10.1111/j.1365-2966.2011.18417.x

Arzoumanian, D., André, Ph., Didelon, P., Könyves, V., Schneider, N., Men'shchikov, A., Sousbie, T., Zavagno, A., Bontemps, S., Di Francesco, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hennemann, M., Hill, T., Kirk, Jason M., Martin, P., Minier, V., Molinari, S., Motte, F., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Spinoglio, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G. and Wilson, C. D. 2011. Characterizing interstellar filaments with Herschel in IC 5146 {Letter]. Astronomy and Astrophysics 529 , L6. 10.1051/0004-6361/201116596
file

Roy, Arabindo, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, James J., Chapin, Edward L., Devlin, Mark J., Dicker, Simon R., France, Kevin, Gibb, Andrew G., Griffin, Matthew Jospeh ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, Joshua O., Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, David H., Klein, Jeff, Marsden, Gaelen, Martin, Peter G., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Morales Ortiz, Jorge L., Netterfield, Calvin B., Noriega-Crespo, Alberto, Olmi, Luca, Patanchon, Guillaume, Rex, Marie, Scott, Douglas, Semisch, Christopher, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole Elizabeth ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, Gregory S., Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2011. The balloon-borne large aperture submillimeter telescope (BLAST) 2005: a 10 deg2 survey of star formation in cygnus X. Astrophysical Journal 727 (2) , 114. 10.1088/0004-637X/727/2/114

Wilcock, Lucy Ann, Kirk, Jason M., Stamatellos, Dimitrios, Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Whitworth, Anthony Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1178-5486, Battersby, C., Brunt, C., Fuller, G. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Molinari, S., Martin, P., Mottram, J. C., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Plume, R., Smith, H. A. and Thompson, M. A. 2011. The initial conditions of high-mass star formation: radiative transfer models of IRDCs seen in theHerschelHi-GAL survey. Astronomy & Astrophysics 526 , A159. 10.1051/0004-6361/201015488
file

Braglia, Filiberto G., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, James J., Chapin, Edward L., Devlin, Mark J., Edge, Alastair, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, Joshua O., Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, David H., Klein, Jeff, Marsden, Gaelen, Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Moncelsi, Lorenzo, Netterfield, Calvin B., Ngo, Henry, Olmi, Luca, Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Patanchon, Guillaume, Pimbblet, Kevin A., Rex, Marie, Scott, Douglas, Semisch, Christopher, Thomas, Nicholas, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole Elizabeth ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, Gregory S., Valiante, Elisabetta, Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2011. Submillimetre observations of galaxy clusters with the BLAST: the star formation activity in Abell 3112. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 412 (2) , pp. 1187-1202. 10.1111/j.1365-2966.2010.17973.x

Moncelsi, Lorenzo, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Chapin, Edward L., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Devlin, Mark J., Dye, Simon, Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Marsden, Gaelen, Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, Calvin B., Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Scott, Douglas, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole Elizabeth ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2011. A panchromatic study of BLAST counterparts: total star formation rate, morphology, active galactic nucleus fraction, and stellar mass. Astrophysical Journal 727 (2) , 83. 10.1088/0004-637X/727/2/83

Roy, Arabindo, Ade, Peter A. R ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, James J., Brunt, Christopher M., Chapin, Edward L., Devlin, Mark J., Dicker, Simon R., France, Kevin, Gibb, Andrew G., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, Joshua O., Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, David H., Klein, Jeff, Marsden, Gaelen, Martin, Peter G., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, Calvin B., Olmi, Luca, Patanchon, Guillaume, Rex, Marie, Scott, Douglas, Semisch, Christopher, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole Elizabeth ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, Gregory S., Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2011. Deconvolution of images from BLAST 2005: insight into the K3-50 and IC 5146 star-forming regions. Astrophysical Journal 730 (2) , 142. 10.1088/0004-637X/730/2/142

Sacchi, N., Spinoglio, L., Wilson, C. D., Kamenetzky, J., Rangwala, N., Rykala, A., Isaak, K. G., Bendo, G. J., Bradford, M., Glenn, J., Maloney, P. R., Schirm, M. R. P., Auld, Robbie, Baes, M., Barlow, M. J., Bock, J. J., Boselli, A., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, L., Davies, J. I., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Pohlen, M., Rigby, E. E., Roussel, H., Sauvage, M., Schulz, B., Smith, M. W. L., Stevens, J. A., Sundar, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2011. Herschel-SPIRE spectroscopy of nearby Seyfert galaxies. Presented at: 280th Symposium of the International Astronomical Union (IAU), Toledo, Spain, 30 May - 3 June 2011. The Molecular Universe, Posters from the Proceedings of the 280th Symposium of the International Astronomical Union held in Toledo, Spain, May 30-June 3, 2011. NASA, p. 322.

Amblard, Alexandre, Cooray, Asantha, Serra, Paolo, Altieri, B., Arumugam, V., Aussel, H., Blain, A., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Chapin, E., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Dowell, C. D., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Farrah, D., Franceschini, A., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Halpern, M., Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Isaak, Kate Gudrun, Ivison, R. J., Khostovan, A. A., Lagache, G., Levenson, L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Mainetti, G., Marchetti, L., Marsden, G., Mitchell-Wynne, K., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Portal, M. Sánchez, Schulz, B., Scott, Douglas, Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Tugwell, K., Vaccari, M., Valiante, Elisabetta, Valtchanov, I., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L., Ward, R., Wright, G., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2011. Submillimetre galaxies reside in dark matter haloes with masses greater than 3×10 (11) solar masses. Nature 470 (7335) , pp. 510-512. 10.1038/nature09771

Conley, A., Cooray, A., Vieira, J. D., González Solares, E. A., Kim, S., Aguirre, J. E., Amblard, A., Auld, Robbie Richard, Baker, A. J., Beelen, A., Blain, A., Blundell, R., Bock, J., Bradford, C. M., Bridge, C., Brisbin, D., Burgarella, D., Carpenter, J. M., Chanial, P., Chapin, E., Christopher, N., Clements, D. L., Cox, P., Djorgovski, S. G., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Earle, L., Ellsworth-Bowers, T. P., Farrah, D., Franceschini, A., Frayer, D., Fu, H., Gavazzi, R., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gurwell, M. A., Halpern, M., Ibar, E., Ivison, R. J., Jarvis, M., Kamenetzky, J., Krips, M., Levenson, L., Lupu, R., Mahabal, A., Maloney, P. D., Maraston, C., Marchetti, L., Marsden, G., Matsuhara, H., Mortier, A. M. J., Murphy, E., Naylor, B. J., Neri, R., Nguyen, H. T., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Riechers, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Scott, K., Serra, P., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valiante, Elisabetta, Valtchanov, I., Verma, A., Viero, M. P., Vigroux, L., Wang, L., Wiebe, D., Wright, G., Xu, C. K., Zeimann, G., Zemcov, M. and Zmuidzinas, J. 2011. Discovery of a multiply lensed submillimeter galaxy in early herMES HERSCHEL/spire data. Astrophysical Journal 732 (2) , L35. 10.1088/2041-8205/732/2/L35

Scott, K. S., Lupu, R. E., Aguirre, J. E., Auld, Robbie Richard, Aussel, H., Baker, A. J., Beelen, A., Bock, J., Bradford, C. M., Brisbin, D., Burgarella, D., Carpenter, J. M., Chanial, P., Chapman, S. C., Clements, D. L., Conley, A., Cooray, A., Cox, P., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Franceschini, A., Frayer, D. T., Gavazzi, R., Glenn, J., Griffin, Matthew Jospeh ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Harris, A. I., Ibar, E., Ivison, R. J., Kamenetzky, J., Kim, S., Krips, M., Maloney, P. R., Matsuhara, H., Mortier, A. M. J., Murphy, E. J., Naylor, B. J., Neri, R., Nguyen, H. T., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Riechers, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Scott, D., Seymour, N., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L., Wright, G. and Zmuidzinas, J. 2011. Redshift determination and co line excitation modeling for the multiply lensed galaxy hlsw-01. Astrophysical Journal 733 (1) , 29. 10.1088/0004-637X/733/1/29

Seymour, N., Symeonidis, M., Page, M. J., Amblard, A., Arumugam, V., Aussel, H., Blain, A., Bock, J., Boselli, A., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Cava, A., Chanial, P., Clements, D. L., Conley, A., Conversi, L., Cooray, A., Dowell, C. D., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Franceschini, A., Glenn, J., González Solares, E. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Isaak, Kate Gudrun, Ivison, R. J., Lagache, G., Levenson, L., Lu, N., Madden, S., Maffei, B., Mainetti, G., Marchetti, L., Nguyen, H. T., O'Halloran, B., Oliver, S. J., Omont, A., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Rizzo, D., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Shupe, D. L., Smith, A. J., Stevens, J. A., Trichas, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valtchanov, I., Vigroux, L., Wang, L., Wright, G., Xu, C. K. and Zemcov, M. 2011. HerMES: SPIRE emission from radio-selected active galactic nuclei. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 413 (3) , pp. 1777-1786. 10.1111/j.1365-2966.2011.18253.x

Chapman, S. C., Ivison, R. J., Roseboom, I. G., Auld, R., Bock, J., Brisbin, D., Burgarella, D., Chanial, P., Clements, D. L., Cooray, A., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Franceschini, A., Giovannoli, E., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Mortier, A. M. J., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Perez-Fournon, I., Pohlen, M., Rawlings, J. I., Raymond, G., Rodighiero, G., Rowan-Robinson, M., Scott, D., Seymour, N., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L. and Wright, G. 2011. Herschel-SPIRE radio galaxies. VizieR Online Data Catalog 740 , 99013.

Gavazzi, R., Cooray, A., Conley, A., Aguirre, J. E., Amblard, A., Auld, Robbie Richard, Beelen, A., Blain, A., Blundell, R., Bock, J., Bradford, C. M., Bridge, C., Brisbin, D., Burgarella, D., Chanial, P., Chapin, E., Christopher, N., Clements, D. L., Cox, P., Djorgovski, S. G., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Earle, L., Ellsworth-Bowers, T. P., Farrah, D., Franceschini, A., Fu, H., Glenn, J., González Solares, E. A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gurwell, M. A., Halpern, M., Ibar, E., Ivison, R. J., Jarvis, M., Kamenetzky, J., Kim, S., Krips, M., Levenson, L., Lupu, R., Mahabal, A., Maloney, P. D., Maraston, C., Marchetti, L., Marsden, G., Matsuhara, H., Mortier, A. M. J., Murphy, E., Naylor, B. J., Neri, R., Nguyen, H. T., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, M., Rangwala, N., Rawlings, J. I., Raymond, G., Riechers, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Scott, K. S., Serra, P., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valiante, Elisabetta, Valtchanov, I., Verma, A., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L., Wardlow, J., Wiebe, D., Wright, G., Xu, C. K., Zeimann, G., Zemcov, M. and Zmuidzinas, J. 2011. Modeling of the HERMES J105751.1+573027 submillimeter source lensed by a dark matter dominated foreground group of galaxies. Astrophysical Journal 738 (2) , 125. 10.1088/0004-637X/738/2/125

Leisawitz, D., Benford, D., Blain, A., Carr, J., Fich, M., Fischer, J., Goldsmith, P., Greaves, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Helou, G., Ivison, R., Kuchner, M., Lyon, R., Matsuo, H., Rinehart, S. A., Serabyn, E., Shibai, H., Silverberg, R., Staguhn, J., Unwin, S., Wilner, D., Wootten, A. and Wright, E. L. 2011. Is Space-based Interferometry Dead? Presented at: American Astronomical Society Meeting 218, Boston, USA, Bulletin of the American Astronomical Society,

Valiante, E., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, J. J., Braglia, F. G., Chapin, E. L., Devlin, M. J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, J. O., Halpern, M., Hargrave, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, D. H., Klein, J., Marsden, G., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, C. B., Olmi, L., Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Patanchon, G., Rex, M., Scott, D., Scott, K., Semisch, C., Stabenau, H., Thomas, N., Truch, M. D. P., Tucker, Carole ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, G. S., Viero, M. P. and Wiebe, D. V. 2011. BLAST observations of the SEP field (Valiante+, 2010). VizieR Online Data Catalog 219 , p. 10222.

Symeonidis, M., Georgakakis, A., Seymour, N., Auld, Robbie Richard, Bock, J., Brisbin, D., Buat, V., Burgarella, D., Chanial, P., Clements, D. L., Cooray, A., Eales, Stephen ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Farrah, D., Franceschini, A., Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hatziminaoglou, E., Ibar, E., Ivison, R. J., Mortier, A. M. J., Oliver, S. J., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Scott, Douglas, Smith, A. J., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L. and Wright, G. 2011. Herschel/HerMES: the X-ray-infrared correlation for star-forming galaxies at z˜1. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 417 (3) , pp. 2239-2252. 10.1111/j.1365-2966.2011.19405.x

Gavazzi, R., Cooray, A., Conley, A., Aguirre, J. E., Amblard, A., Auld, Robbie Richard, Beelen, A., Blain, A., Blundell, R., Bock, J., Bradford, C. M., Bridge, C., Brisbin, D., Burgarella, D., Chanial, P., Chapin, E., Christopher, N., Clements, D. L., Cox, P., Djorgovski, S. G., Dowell, C. D., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Earle, L., Ellsworth-Bowers, T. P., Farrah, D., Franceschini, A., Fu, H., Glenn, J., González Solares, E. A., Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gurwell, M. A., Halpern, M., Ibar, E., Ivison, R. J., Jarvis, M., Kamenetzky, J., Kim, S., Krips, M., Levenson, L., Lupu, R., Mahabal, A., Maloney, P. D., Maraston, C., Marchetti, L., Marsden, G., Matsuhara, H., Mortier, A. M. J., Murphy, E., Naylor, B. J., Neri, R., Nguyen, H. T., Oliver, S. J., Omont, A., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Pearson, C. P., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Rawlings, J. I., Raymond, Gwenifer, Riechers, D., Rodighiero, G., Roseboom, I. G., Rowan-Robinson, M., Schulz, B., Scott, Douglas, Scott, K. S., Serra, P., Seymour, N., Shupe, D. L., Smith, A. J., Symeonidis, M., Tugwell, K. E., Vaccari, M., Valiante, Elisabetta, Valtchanov, I., Verma, A., Vieira, J. D., Vigroux, L., Wang, L., Wardlow, J., Wiebe, D., Wright, G., Xu, C. K., Zeimann, G., Zemcov, M. and Zmuidzinas, J. 2011. Modeling of the HerMES Submillimeter Source Lensed by a Dark Matter Dominated Foreground Group of Galaxies. Astrophysical Journal 738 (2) , 125. 10.1088/0004-637X/738/2/125

Rivera-Ingraham, Alana, Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, James J., Chapin, Edward L., Devlin, Mark J., Dicker, Simon R., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, Joshua O., Halpern, Mark, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, David H., Klein, Jeff, Marsden, Gaelen, Martin, Peter G., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, Calvin B., Olmi, Luca, Patanchon, Guillaume, Rex, Marie, Scott, Douglas, Semisch, Christopher, Truch, Matthew D. P., Tucker, Carole Elizabeth ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1851-3918, Tucker, Gregory S., Viero, Marco P. and Wiebe, Donald V. 2010. The BLAST view of the star-forming region in aquila (ℓ= 45°,b= 0°). Astrophysical Journal 723 (1) , pp. 915-934. 10.1088/0004-637X/723/1/915

Tauber, J. A., Mandolesi, N., Puget, J.-L., Banos, T., Bersanelli, M., Bouchet, F. R., Butler, R. C., Charra, J., Crone, G., Dodsworth, J., Efstathiou, G., Gispert, R., Guyot, G., Gregorio, A., Juillet, J. J., Lamarre, J.-M., Laureijs, R. J., Lawrence, C. R., Nørgaard-Nielsen, H. U., Passvogel, T., Reix, J. M., Texier, D., Vibert, L., Zacchei, A., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Aghanim, N., Aja, B., Alippi, E., Aloy, L., Armand, P., Arnaud, M., Arondel, A., Arreola-Villanueva, A., Artal, E., Artina, E., Arts, A., Ashdown, M., Aumont, J., Azzaro, M., Bacchetta, A., Baccigalupi, C., Baker, M., Balasini, M., Balbi, A., Banday, A. J., Barbier, G., Barreiro, R. B., Bartelmann, M., Battaglia, P., Battaner, E., Benabed, K., Beney, J.-L., Beneyton, R., Bennett, K., Benoit, A., Bernard, J.-P., Bhandari, P., Bhatia, R., Biggi, M., Biggins, R., Billig, G., Blanc, Y., Blavot, H., Bock, J. J., Bonaldi, A., Bond, R., Bonis, J., Borders, J., Borrill, J., Boschini, L., Boulanger, F., Bouvier, J., Bouzit, M., Bowman, R., Bréelle, E., Bradshaw, T., Braghin, M., Bremer, M., Brienza, D., Broszkiewicz, D., Burigana, C., Burkhalter, M., Cabella, P., Cafferty, T., Cairola, M., Caminade, S., Camus, P., Cantalupo, C. M., Cappellini, B., Cardoso, J.-F., Carr, R., Catalano, A., Cayón, L., Cesa, M., Chaigneau, M., Challinor, A., Chamballu, A., Chambelland, J. P., Charra, M., Chiang, L.-Y., Chlewicki, G., Christensen, P. R., Church, S., Ciancietta, E., Cibrario, M., Cizeron, R., Clements, D., Collaudin, B., Colley, J.-M., Colombi, S., Colombo, A., Colombo, F., Corre, O., Couchot, F., Cougrand, B., Coulais, A., Couzin, P., Crane, B., Crill, B., Crook, M., Crumb, D., Cuttaia, F., Dörl, U., da Silva, P., Daddato, R., Damasio, C., Danese, L., d'Aquino, G., D'Arcangelo, O., Dassas, K., Davies, R. D., Davies, W., Davis, R. J., De Bernardis, P., de Chambure, D., de Gasperis, G., De la Fuente, M. L., De Paco, P., De Rosa, A., De Troia, G., De Zotti, G., Dehamme, M., Delabrouille, J., Delouis, J.-M., Désert, F.-X., di Girolamo, G., Dickinson, C., Doelling, E., Dolag, K., Domken, I., Douspis, M., Doyle, D., Du, S., Dubruel, D., Dufour, C., Dumesnil, C., Dupac, X., Duret, P., Eder, C., Elfving, A., Enßlin, T. A., Eng, P., English, K., Eriksen, H. K., Estaria, P., Falvella, M. C., Ferrari, F., Finelli, F., Fishman, A., Fogliani, S., Foley, S., Fonseca, A., Forma, G., Forni, O., Fosalba, P., Fourmond, J.-J., Frailis, M., Franceschet, C., Franceschi, E., François, S., Frerking, M., Gómez-Reñasco, M. F., Górski, K. M., Gaier, T. C., Galeotta, S., Ganga, K., García Lázaro, J., Garnica, A., Gaspard, M., Gavila, E., Giard, M., Giardino, G., Gienger, G., Giraud-Heraud, Y., Glorian, J.-M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gruppuso, A., Guglielmi, L., Guichon, D., Guillaume, B., Guillouet, P., Haissinski, J., Hansen, F. K., Hardy, J., Harrison, D., Hazell, A., Hechler, M., Heckenauer, V., Heinzer, D., Hell, R., Henrot-Versillé, S., Hernández-Monteagudo, C., Herranz, D., Herreros, J. M., Hervier, V., Heske, A., Heurtel, A., Hildebrandt, S. R., Hills, R., Hivon, E., Hobson, M., Hollert, D., Holmes, W., Hornstrup, A., Hovest, W., Hoyland, R. J., Huey, G., Huffenberger, K. M., Hughes, N., Israelsson, U., Jackson, B., Jaffe, A., Jaffe, T. R., Jagemann, T., Jessen, N. C., Jewell, J., Jones, W., Juvela, M., Kaplan, J., Karlman, P., Keck, F., Keihänen, E., King, M., Kisner, T. S., Kletzkine, P., Kneissl, R., Knoche, J., Knox, L., Koch, T., Krassenburg, M., Kurki-Suonio, H., Lähteenmäki, A., Lagache, G., Lagorio, E., Lami, P., Lande, J., Lange, A., Langlet, F., Lapini, R., Lapolla, M., Lasenby, A., Le Jeune, M., Leahy, J. P., Lefebvre, M., Legrand, F., Le Meur, G., Leonardi, R., Leriche, B., Leroy, C., Leutenegger, P., Levin, S. M., Lilje, P. B., Lindensmith, C., Linden-Vørnle, M., Loc, A., Longval, Y., Lubin, P. M., Luchik, T., Luthold, I., Macias-Perez, J. F., Maciaszek, T., MacTavish, C., Madden, S., Maffei, B., Magneville, C., Maino, D., Mambretti, A., Mansoux, B., Marchioro, D., Maris, M., Marliani, F., Marrucho, J.-C., Martí-Canales, J., Martínez-González, E., Martín-Polegre, A., Martin, P., Marty, C., Marty, W., Masi, S., Massardi, M., Matarrese, S., Matthai, F., Mazzotta, P., McDonald, A., McGrath, P., Mediavilla, A., Meinhold, P. R., Mélin, J.-B., Melot, F., Mendes, L., Mennella, A., Mervier, C., Meslier, L., Miccolis, M., Miville-Deschenes, M.-A., Moneti, A., Montet, D., Montier, L., Mora, J., Morgante, G., Morigi, G., Morinaud, G., Morisset, N., Mortlock, D., Mottet, S., Mulder, J., Munshi, D., Murphy, A., Murphy, P., Musi, P., Narbonne, J., Naselsky, P., Nash, A., Nati, F., Natoli, P., Netterfield, B., Newell, J., Nexon, M., Nicolas, C., Nielsen, P. H., Ninane, N., Noviello, F., Novikov, D., Novikov, I., O'Dwyer, I. J., Oldeman, P., Olivier, P., Ouchet, L., Oxborrow, C. A., Pérez-Cuevas, L., Pagan, L., Paine, C., Pajot, F., Paladini, R., Pancher, F., Panh, J., Parks, G., Parnaudeau, P., Partridge, B., Parvin, B., Pascual, J. P., Pasian, F., Pearson, D. P., Pearson, T., Pecora, M., Perdereau, O., Perotto, L., Perrotta, F., Piacentini, F., Piat, M., Pierpaoli, E., Piersanti, O., Plaige, E., Plaszczynski, S., Platania, P., Pointecouteau, E., Polenta, G., Ponthieu, N., Popa, L., Poulleau, G., Poutanen, T., Prézeau, G., Pradell, L., Prina, M., Prunet, S., Rachen, J. P., Rambaud, D., Rame, F., Rasmussen, I., Rautakoski, J., Reach, W. T., Rebolo, R., Reinecke, M., Reiter, J., Renault, C., Ricciardi, S., Rideau, P., Riller, T., Ristorcelli, I., Riti, J. B., Rocha, G., Roche, Y., Pons, R., Rohlfs, R., Romero, D., Roose, S., Rosset, C., Rouberol, S., Rowan-Robinson, M., Rubiño-Martín, J. A., Rusconi, P., Rusholme, B., Salama, M., Salerno, E., Sandri, M., Santos, D., Sanz, J. L., Sauter, L., Sauvage, F., Savini, G., Schmelzel, M., Schnorhk, A., Schwarz, W., Scott, D., Seiffert, M. D., Shellard, P., Shih, C., Sias, M., Silk, J. I., Silvestri, R., Sippel, R., Smoot, G. F., Starck, J.-L., Stassi, P., Sternberg, J., Stivoli, F., Stolyarov, V., Stompor, R., Stringhetti, L., Strommen, D., Stute, T., Sudiwala, Rashmikant V. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3240-5304, Sugimura, R., Sunyaev, R., Sygnet, J.-F., Türler, M., Taddei, E., Tallon, J., Tamiatto, C., Taurigna, M., Taylor, D., Terenzi, L., Thuerey, S., Tillis, J., Tofani, G., Toffolatti, L., Tommasi, E., Tomasi, M., Tonazzini, E., Torre, J.-P., Tosti, S., Touze, F., Tristram, M., Tuovinen, J., Tuttlebee, M., Umana, G., Valenziano, L., Vallée, D., van der Vlis, M., Van Leeuwen, F., Vanel, J.-C., Van-Tent, B., Varis, J., Vassallo, E., Vescovi, C., Vezzu, F., Vibert, D., Vielva, P., Vierra, J., Villa, F., Vittorio, N., Vuerli, C., Wade, L. A., Walker, A. R., Wandelt, B. D., Watson, C., Werner, D., White, M., White, S. D. M., Wilkinson, A., Wilson, P., Woodcraft, Adam, Yoffo, B., Yun, M., Yurchenko, V., Yvon, D., Zhang, B., Zimmermann, O., Zonca, A. and Zorita, D. 2010. Planck pre-launch status: The Planck mission. Astronomy and Astrophysics 520 , A1. 10.1051/0004-6361/200912983
file

Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Kirk, Jason, André, P., Saraceno, P., Didelon, P., Könyves, V., Schneider, N., Abergel, A., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Bontemps, S., Cambrésy, L., Cox, P., Di Francesco, J., Di Giorgio, A. M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Huang, M., Li, J. Z., Martin, P., Men'shchikov, A., Minier, V., Molinari, S., Motte, F., Olofsson, G., Pezzuto, S., Russeil, D., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., White, G., Wilson, C., Woodcraft, A. and Zavagno, A. 2010. A Herschel study of the properties of starless cores in the Polaris Flare dark cloud region using PACS and SPIRE. Astronomy and Astrophysics 518 , L92. 10.1051/0004-6361/201014618
file

Men'shchikov, A., André, Ph., Didelon, P., Könyves, V., Schneider, N., Motte, F., Bontemps, S., Arzoumanian, D., Attard, M., Abergel, A., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cambrésy, L., Cox, P., Di Francesco, J., di Giorgio, A. M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Huang, M., Kirk, Jason M., Li, J. Z., Martin, P., Minier, V., Miville-Deschênes, M.-A., Molinari, S., Olofsson, G., Pezzuto, S., Roussel, H., Russeil, D., Saraceno, P., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Wilson, C. D., Woodcraft, Adam and Zavagno, A. 2010. Filamentary structures and compact objects in the Aquila and Polaris clouds observed by Herschel [Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L103. 10.1051/0004-6361/201014668
file

White, G. J., Abergel, A., Spencer, L., Schneider, N., Naylor, D. A., Anderson, L. D., Joblin, C., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, André, P., Arab, H., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-P., Blagrave, K., Bontemps, S., Boulanger, F., Cohen, M., Compiegne, M., Cox, P., Dartois, E., Davis, G., Emery, R., Fulton, T., Gom, B., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gry, C., Habart, E., Huang, M., Jones, S., Kirk, Jason M., Lagache, G., Leeks, S., Lim, T., Madden, S., Makiwa, G., Martin, P., Miville-Deschênes, M.-A., Molinari, S., Moseley, H., Motte, F., Okumura, K., Pinheiro Gonçalves, D., Polehampton, E., Rodet, T., Rodón, J. A., Russeil, D., Saraceno, P., Sidher, S., Swinyard, B. M., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761 and Zavagno, A. 2010. Herschel-SPIRE spectroscopy of the DR21 molecular cloud core [Letter]. Astronomy & Astrophysics 518 , L114. 10.1051/0004-6361/201014622
file

Molinari, S., Swinyard, B., Bally, J., Barlow, M., Bernard, J. -P., Martin, P., Moore, T., Noriega-Crespo, A., Plume, R., Testi, L., Zavagno, A., Abergel, A., Ali, B., Anderson, L., Andre, P., Baluteau, J. -P., Battersby, C., Beltran, M. T., Benedettini, M., Billot, N., Blommaert, J., Bontemps, S., Boulanger, F., Brand, J., Brunt, C., Burton, M., Calzoletti, L., Carey, S., Caselli, P., Cesaroni, R., Cernicharo, J., Chakrabarti, S., Chrysostomou, A., Cohen, M., Compiegne, M., de Bernardis, P., de Gasperis, G., di Giorgio, A. M., Elia, D., Faustini, F., Flagey, N., Fukui, Y., Fuller, G. A., Ganga, K., Garcia-Lario, P., Glenn, J., Goldsmith, P. F., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hoare, M., Huang, M., Ikhenaode, D., Joblin, C., Joncas, G., Juvela, M., Kirk, J. M., Lagache, G., Li, J. Z., Lim, T. L., Lord, S. D., Marengo, M., Marshall, D. J., Masi, S., Massi, F., Matsuura, Mikako ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5529-5593, Minier, V., Miville-Deschenes, M. -A., Montier, L. A., Morgan, L., Motte, F., Mottram, J. C., Mueller, T. G., Natoli, P., Neves, J., Olmi, L., Paladini, R., Paradis, D., Parsons, H., Peretto, N., Pestalozzi, M., Pezzuto, S., Piacentini, F., Piazzo, L., Polychroni, D., Pomares, M., Popescu, C. C., Reach, W. T., Ristorcelli, I., Robitaille, J. -F., Robitaille, T., Rodon, J. A., Roy, A., Royer, P., Russeil, D., Saraceno, P., Sauvage, M., Schilke, P., Schisano, E., Schneider, N., Schuller, F., Schulz, B., Sibthorpe, B., Smith, H. A., Smith, M. D., Spinoglio, L., Stamatellos, D., Strafella, F., Stringfellow, G. S., Sturm, E., Taylor, R., Thompson, M. A., Traficante, A., Tuffs, R. J., Umana, G., Valenziano, L., Vavrek, R., Veneziani, M., Viti, S., Waelkens, C., Ward-Thompson, D., White, G., Wilcock, L. A., Wyrowski, F., Yorke, H. W. and Zhang, Q. 2010. Clouds, filaments, and protostars: The Herschel Hi-GAL Milky Way. Astronomy and Astrophysics 518 , L100. 10.1051/0004-6361/201014659

Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Dunne, L., Clements, D., Cooray, A., De Zotti, G., Dye, Simon, Ivison, R., Jarvis, M., Lagache, G., Maddox, S., Negrello, M., Serjeant, S., Thompson, M. A., Kampen, E. Van, Amblard, A., Andreani, P., Baes, M., Beelen, A., Bendo, G. J., Benford, D., Bertoldi, F., Bock, J., Bonfield, D., Boselli, A., Bridge, C., Buat, V., Burgarella, D., Carlberg, R., Cava, A., Chanial, P., Charlot, S., Christopher, N., Coles, Peter ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5535-2850, Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Dariush, Aliakbar, da Cunha, E., Dalton, G., Danese, L., Dannerbauer, H., Driver, S., Dunlop, J., Fan, L., Farrah, D., Frayer, D., Frenk, C., Geach, J., Gardner, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, González-Nuevo, J., González-Solares, E., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hardcastle, M., Hatziminaoglou, E., Herranz, D., Hughes, D., Ibar, E., Jeong, Woong-Seob, Lacey, C., Lapi, A., Lawrence, A., Lee, M., Leeuw, L., Liske, J., López-Caniego, M., Müller, T., Nandra, K., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Patanchon, G., Peacock, J., Pearson, C., Phillipps, S., Pohlen, Michael, Popescu, C., Rawlings, S., Rigby, E., Rigopoulou, M., Robotham, A., Rodighiero, G., Sansom, A., Schulz, B., Scott, D., Smith, D. J. B., Sibthorpe, B., Smail, I., Stevens, J., Sutherland, W., Takeuchi, T., Tedds, J., Temi, P., Tuffs, R., Trichas, M., Vaccari, M., Valtchanov, I., van der Werf, P., Verma, A., Vieria, J., Vlahakis, C. and White, Glenn J. 2010. The Herschel ATLAS. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122 (891) , pp. 499-515. 10.1086/653086

Eales, Stephen ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Dunne, Loretta ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9880-2543, Clements, D., Cooray, A., De Zotti, G., Dye, S., Ivison, R., Jarvis, M., Lagache, G., Maddox, Steve ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5549-195X, Negrello, Mattia ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7925-7663, Serjeant, S., Thompson, M. A., Kampen, E. Van, Amblard, A., Andreani, P., Baes, M., Beelen, A., Bendo, G. J., Benford, D., Bertoldi, F., Bock, J., Bonfield, D., Boselli, A., Bridge, C., Buat, V., Burgarella, D., Carlberg, R., Cava, A., Chanial, P., Charlot, S., Christopher, N., Coles, P., Cortese, L., Dariush, A., da Cunha, E., Dalton, G., Danese, L., Dannerbauer, H., Driver, S., Dunlop, J., Fan, L., Farrah, D., Frayer, D., Frenk, C., Geach, J., Gardner, J., Gomez, H., González-Nuevo, J., González-Solares, E., Griffin, Matthew ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hardcastle, M., Hatziminaoglou, E., Herranz, D., Hughes, D., Ibar, E., Jeong, W.Seob, Lacey, C., Lapi, A., Lawrence, Anna, Lee, M., Leeuw, L., Liske, J., López-Caniego, M., Müller, T., Nandra, K., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Patanchon, G., Peacock, J., Pearson, C., Phillipps, S., Pohlen, M., Popescu, C., Rawlings, S., Rigby, E., Rigopoulou, M., Robotham, A., Rodighiero, G., Sansom, A., Schulz, B., Scott, D., Smith, D. J. B., Sibthorpe, B., Smail, I., Stevens, J., Sutherland, W., Takeuchi, T., Tedds, J., Temi, P., Tuffs, R., Trichas, M., Vaccari, M., Valtchanov, I., van der Werf, P., Verma, A., Vieria, J., Vlahakis, C. and White, Glenn J. 2010. The Herschel ATLAS. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122 (891) , pp. 499-515. 10.1086/653086

Boselli, A., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Bendo, G., Chanial, P., Buat, V., Davies, Jonathan Ivor, Auld, Robbie Richard, Rigby, E., Baes, M., Barlow, M., Bock, J., Bradford, M., Castro-Rodriguez, N., Charlot, S., Clements, D., Cormier, D., Dwek, E., Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okamura, K., Oliver, S., Page, M., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T., Perez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J., Symeonidis, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wilson, C., Wozniak, H., Wright, G. and Zeilinger, W. 2010. The Herschel Reference Survey. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122 (889) , pp. 261-287. 10.1086/651535

André, Ph., Men'shchikov, A., Bontemps, S., Könyves, V., Motte, F., Schneider, N., Didelon, P., Minier, V., Saraceno, P., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, Di Francesco, J., White, G., Molinari, S., Testi, L., Abergel, A., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Henning, Th., Royer, P., Merín, B., Vavrek, R., Attard, M., Arzoumanian, D., Wilson, C. D., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Aussel, H., Baluteau, J.-P., Benedettini, M., Bernard, J.-Ph., Blommaert, J. A. D. L., Cambrésy, L., Cox, P., Di Giorgio, A., Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hennemann, M., Huang, M., Kirk, Jason M., Krause, O., Launhardt, R., Leeks, S., Le Pennec, J., Li, J. Z., Martin, P. G., Maury, A., Olofsson, G., Omont, A., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Prusti, T., Roussel, H., Russeil, D., Sauvage, M., Sibthorpe, Bruce, Sicilia-Aguilar, A., Spinoglio, L., Waelkens, C., Woodcraft, A. and Zavagno, A. 2010. From filamentary clouds to prestellar cores to the stellar IMF: initial highlights from the Herschel Gould Belt Survey [Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L102. 10.1051/0004-6361/201014666
file

Bendo, G. J., Wilson, C. D., Pohlen, Michael, Sauvage, M., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bock, J. J., Boselli, A., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Sundar, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. The Herschel Space Observatory view of dust in M81. Astronomy and Astrophysics 518 , L65. 10.1051/0004-6361/201014568
file

Bontemps, S., André, Ph., Könyves, V., Men'shchikov, A., Schneider, N., Maury, A., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Arzoumanian, D., Attard, M., Motte, F., Minier, V., Didelon, P., Saraceno, P., Abergel, A., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cambrésy, L., Cox, P., Di Francesco, J., Di Giorgo, A. M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Huang, M., Kirk, Jason M., Li, J., Martin, P., Merín, B., Molinari, S., Olofsson, G., Pezzuto, S., Prusti, T., Roussel, H., Russeil, D., Sauvage, M., Sibthorpe, Bruce, Spinoglio, L., Testi, L., Vavrek, R., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Wilson, C., Woodcraft, Adam and Zavagno, A. 2010. The Herschel first look at protostars in the Aquila rift [Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L85. 10.1051/0004-6361/201014661
file

Boselli, A., Ciesla, L., Buat, V., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Auld, Robbie Richard, Baes, M., Bendo, G. J., Bianchi, S., Bock, J., Bomans, D. J., Bradford, M., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Clemens, M., Clements, D., Corbelli, E., Cooray, A., Cormier, D., Dariush, Aliakbar, Davies, Jonathan Ivor, De Looze, I., di Serego Alighieri, S., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Fadda, D., Fritz, J., Galametz, M., Galliano, F., Garcia-Appadoo, D. A., Gavazzi, G., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Giovanardi, C., Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Grossi, M., Hony, S., Hughes, Thomas Marcus, Hunt, L., Isaak, Kate Gudrun, Jones, A., Levenson, L., Lu, N., Madden, S. C., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T., Perez-Fournon, I., Pierini, D., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Rigby, E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sabatini, S., Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J., Sundar, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Verstappen, J., Vigroux, L., Vlahakis, C., Wilson, C., Wozniak, H., Wright, G., Xilouris, E. M., Zeilinger, W. and Zibetti, S. 2010. FIR colours and SEDs of nearby galaxies observed with Herschel. Astronomy and Astrophysics 518 , L61. 10.1051/0004-6361/201014534
file

Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Bendo, G. J., Boselli, A., Davies, Jonathan Ivor, Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Pohlen, Michael, Auld, Robbie Richard, Baes, M., Bock, J. J., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wilson, C. D., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. Herschel-SPIRE observations of the disturbed galaxy NGC 4438 [Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L63. 10.1051/0004-6361/201014547
file

Davies, Jonathan Ivor, Wilson, C. D., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bendo, G. J., Bock, J. J., Boselli, A., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. On the origin of M81 group extended dust emission. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 409 (1) , pp. 102-108. 10.1111/j.1365-2966.2010.17774.x

Di Francesco, J., Sadavoy, S., Motte, F., Schneider, N., Hennemann, M., Csengeri, T., Bontemps, S., Balog, Z., Zavagno, A., André, Ph., Saraceno, P., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Men'shchikov, A., Abergel, A., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cox, P., Deharveng, L., Didelon, P., di Giorgio, A.-M., Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Huang, M., Kirk, Jason M., Leeks, S., Li, J. Z., Marston, A., Martin, P., Minier, V., Molinari, S., Olofsson, G., Persi, P., Pezzuto, S., Russeil, D., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., Teyssier, D., Vavrek, R., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Wilson, C. and Woodcraft, Adam 2010. Small-scale structure in the Rosette molecular cloud revealed by Herschel. Astronomy and Astrophysics 518 , L91. 10.1051/0004-6361/201014598
file

Dunlop, J. S., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, J. J., Chapin, E. L., Cirasuolo, M., Coppin, K. E. K., Devlin, M. J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Greve, T. R., Gundersen, J. O., Halpern, M., Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hughes, D. H., Ivison, R. J., Klein, J., Kovacs, A., Marsden, G., Mauskopf, Philip Daniel ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-5516, Netterfield, C. B., Olmi, L., Pascale, Enzo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3242-8154, Patanchon, G., Rex, M., Scott, D., Semisch, C., Smail, I., Targett, T. A., Thomas, N., Truch, M. D. P., Tucker, C., Tucker, G. S., Viero, M. P., Walter, F., Wardlow, J. L., Weiss, A. and Wiebe, D. V. 2010. The BLAST 250 μm-selected galaxy population in GOODS-South. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 408 (4) , pp. 2022-2050. 10.1111/j.1365-2966.2010.17278.x

Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Wilson, C. D., Bendo, G. J., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Pohlen, Michael, Boselli, A., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bock, J. J., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Pérez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Spinoglio, L., Srinivasan, S., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. Mapping the interstellar medium in galaxies with Herschel/SPIRE. Astronomy and Astrophysics 518 , L62. 10.1051/0004-6361/201014536
file

Galametz, M., Madden, S. C., Galliano, F., Hony, S., Sauvage, M., Pohlen, Michael, Bendo, G. J., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bock, J. J., Boselli, A., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Pérez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Sundar, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wilson, C. D., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. Herschel photometric observations of the nearby low metallicity irregular galaxy NGC 6822. Astronomy and Astrophysics 518 , L55. 10.1051/0004-6361/201014604
file

Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Baes, M., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Boselli, A., Ciesla, L., Bendo, G. J., Pohlen, Michael, di Serego Alighieri, S., Auld, Robbie Richard, Barlow, M. J., Bock, J. J., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schirm, M. R. P., Schulz, B., Spinoglio, L., Srinivasan, S., Stevens, J. A., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wilson, C. D., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. The dust morphology of the elliptical Galaxy M 86 with SPIRE. Astronomy and Astrophysics 518 , L45. 10.1051/0004-6361/201014530
file

Hennemann, M., Motte, F., Bontemps, S., Schneider, N., Csengeri, T., Balog, Z., Di Francesco, J., Zavagno, A., André, Ph., Men'shchikov, A., Abergel, A., Ali, B., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cox, P., Didelon, P., di Giorgio, A.-M., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hill, T., Horeau, B., Huang, M., Kirk, Jason M., Leeks, S., Li, J. Z., Marston, A., Martin, P., Molinari, S., Nguyen Luong, Q., Olofsson, G., Persi, P., Pezzuto, S., Russeil, D., Saraceno, P., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Wilson, C. and Woodcraft, Adam 2010. Herschel observations of embedded protostellar clusters in the Rosette molecular cloud. Astronomy and Astrophysics 518 , L84. 10.1051/0004-6361/201014629
file

Motte, F., Zavagno, A., Bontemps, S., Schneider, N., Hennemann, M., Di Francesco, J., André, Ph., Saraceno, P., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Marston, A., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Minier, V., Men'shchikov, A., Hill, T., Abergel, A., Anderson, L. D., Aussel, H., Balog, Z., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cox, P., Csengeri, T., Deharveng, L., Didelon, P., di Giorgio, A.-M., Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Huang, M., Kirk, Jason M., Leeks, S., Li, J. Z., Martin, P., Molinari, S., Nguyen-Luong, Q., Olofsson, G., Persi, P., Peretto, Nicolas ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6893-602X, Pezzuto, S., Roussel, H., Russeil, D., Sadavoy, S., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., Teyssier, D., Vavrek, R., Wilson, C. D. and Woodcraft, Adam 2010. Initial highlights of the HOBYS key program, the Herschel imaging survey of OB young stellar objects {Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L77. 10.1051/0004-6361/201014690
file

Panuzzo, P., Rangwala, N., Rykala, Adam John, Isaak, Kate Gudrun, Glenn, J., Wilson, C. D., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bendo, G. J., Bock, J. J., Boselli, A., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodríguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Fulton, T., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Pérez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Polehampton, E. T., Rigby, E. E., Roussel, H., Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Swinyard, B., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. Probing the molecular interstellar medium of M82 with Herschel-SPIRE spectroscopy. Astronomy and Astrophysics 518 , L37. 10.1051/0004-6361/201014558
file

Pohlen, Michael, Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Boselli, A., Bendo, G. J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Papageorgiou, Andreas, Auld, Robbie Richard, Baes, M., Bock, J. J., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Sauvage, M., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wilson, C. D., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. Radial distribution of gas and dust in spiral galaxies. Astronomy and Astrophysics 518 , L72. 10.1051/0004-6361/201014554
file

Roussel, H., Wilson, C. D., Vigroux, L., Isaak, Kate Gudrun, Sauvage, M., Madden, S. C., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bendo, G. J., Bock, J. J., Boselli, A., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Davies, J. I., Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Levenson, L. R., Lu, N., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Pohlen, Michael, Rangwala, N., Rigby, E. E., Rykala, Adam John, Sacchi, N., Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. SPIRE imaging of M 82: Cool dust in the wind and tidal streams. Astronomy and Astrophysics 518 , L66. 10.1051/0004-6361/201014567
file

Sauvage, M., Sacchi, N., Bendo, G. J., Boselli, A., Pohlen, Michael, Wilson, C. D., Auld, Robbie Richard, Baes, M., Barlow, M. J., Bock, J. J., Bradford, M., Buat, V., Castro-Rodriguez, N., Chanial, P., Charlot, S., Ciesla, L., Clements, D. L., Cooray, A., Cormier, D., Cortese, Luca ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7422-9823, Davies, Jonathan Ivor, Dwek, E., Eales, Stephen Anthony ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7394-426X, Elbaz, D., Galametz, M., Galliano, F., Gear, Walter Kieran ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6789-6196, Glenn, J., Gomez, Haley Louise ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3398-0052, Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hony, S., Isaak, Kate Gudrun, Levenson, L. R., Lu, N., Madden, S. C., O'Halloran, B., Okumura, K., Oliver, S., Page, M. J., Panuzzo, P., Papageorgiou, Andreas, Parkin, T. J., Perez-Fournon, I., Rangwala, N., Rigby, E. E., Roussel, H., Rykala, Adam John, Schulz, B., Schirm, M. R. P., Smith, Matthew W. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3532-6970, Spinoglio, L., Stevens, J. A., Srinivasan, S., Symeonidis, M., Trichas, M., Vaccari, M., Vigroux, L., Wozniak, H., Wright, G. S. and Zeilinger, W. W. 2010. The central region of spiral galaxies as seen by Herschel [Letter]. Astronomy and Astrophysics 518 , L64. 10.1051/0004-6361/201014588
file

Schneider, N., Motte, F., Bontemps, S., Hennemann, M., Di Francesco, J., André, Ph., Zavagno, A., Csengeri, T., Men'shchikov, A., Abergel, A., Baluteau, J.-P., Bernard, J.-Ph., Cox, P., Didelon, P., di Giorgio, A.-M., Gastaud, R., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Hargrave, Peter Charles ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3109-6629, Hill, T., Huang, M., Kirk, Jason M., Könyves, V., Leeks, S., Li, J. Z., Marston, A., Martin, P., Minier, V., Molinari, S., Olofsson, G., Panuzzo, P., Persi, P., Pezzuto, S., Roussel, H., Russeil, D., Sadavoy, S., Saraceno, P., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Spinoglio, L., Testi, L., Teyssier, D., Vavrek, R., Ward-Thompson, Derek ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1140-2761, White, G., Wilson, C. D. and Woodcraft, Adam 2010. The Herschel view of star formation in the Rosette molecular cloud under the influence of NGC 2244. Astronomy and Astrophysics 518 , L83. 10.1051/0004-6361/201014627
file

Anglés, D., Ade, Peter A. R. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5127-0401, Bock, J. J., Brunt, C., Chapin, E. L., Devlin, M. J., Dicker, S., Griffin, Matthew Joseph ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0033-177X, Gundersen, J. O.